OF HAYRAT KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA  DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

      Derneğin Adı ve Merkezi

      Madde 1-Derneğin Adı:‘Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneğidir.

      Derneğin merkezi İstanbul’dur.    

      Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

      Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

      Derneğin amacı

      Madde 2-Dernek, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek üzere, sosyal ve kültürel dayanışma  amacı ile kurulmuştur.       

      Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 Madde 3-Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimleri aşağıda belirtilen konulardır:

         a-Sosyal ve Kültürel gelişme dayanışmayı temin için gerekli çalışmalarda

bulunup derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,

b-Dernek, yönetim kurulunun belirlediği koşul ve şartlara uygun olan öğrencilere burs verir. Ve ayni, nakdi yardımda bulunur. Burs verme koşulları yönetim kurulunun yayınlayacağı iç yönetmeliklerle açıkça belirlenir ve bu yönetmeliklerdeki şartlara uyulur.

c-Öğrenciler için yurt ve benzeri tesisler açar. Gerektiğinde yasaların çizdiği sınırlar ve dernek yönetmeliğinin hükmüne göre sandık kurabilir.

        d-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

e-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

f-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal  kültürel, spor ve dinlenme tesisler kurmak ve bunları tefriş edip işletmek veya kiraya vermek.

g-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

        h-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde dernek veya üçüncü gerçek ve tüzel kişiler lehine irtifak ve ayni hak tesis etmek, şartlı veya şartsız bağış yapmak, dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile mülkiyet ve kullanımında bulunan taşınmazları kat karşılığı, hasılat paylaşımı, takas v.b. şekillerde üçüncü şahıslarla taşınmazları değerlendirmek. Bankalar, Katılım Bankaları ve Diğer kredi kuruluşlarından borçlanmak, ipotek ve rehin tesis etmek. 

ı-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

i-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

j-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

k-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

l-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

m- Üyelere sosyal ve kültürel faaliyetler sunmak üzere konferanslar, geziler, geceler ve çaylar düzenler. Yöresel kültürün gelişmesine katkıda bulunur. Folklorik çalışmalar yapar. Uygun görülecek yerlere lokaller ve temsilcilikler açar. İş bu lokallerden ve temsilciliklerden yararlanma şartları yönetim kurulunun yayınlayacağı yönetmeliklerle belirlenir. Yeni üyelerin alınmasına ve fahri üye kazanılmasına çaba harcar. Üyeler arasında birliği sağlar.

n- Gazete, dergi, kitap ve benzeri gibi yayınlar çıkarır. Buna paralel olarak üyelerini bilgilendirir. Dernek içinde oluşturulacak komisyonlar ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme ve etütler yapar, dilekleri tespit eder ve uygulama yapar.

o- Yardım toplama kanunu ile ana tüzük hükümlerine uygun yardım ve bağış alır. Koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir. Amaç ve hizmet konuları için gerekli satılmaz mallar alır. Kiralar, satar ve işletebilir. Her türlü inşaat yaptırabilir ve yapabilir.

ö- Üyelerin veya yakınlarının ebedi istirihatlerini temin için gerekli yerlerden mezar yeri satın alır. Ölüm halinde defin için gerekli yardım ve hizmeti yapar.

p- Dernek kurulmuş veya kurulacak federasyon, konfederasyon ve birliklere üye olmak veya gereğinde kurmak konusunda bu çalışmaları sürdürür ve gereğini yapar. 

r-Yaşlı huzur evi kurmak, işletmek veya kiraya vermek.

        s-  Üyelerini bilgilendirmek, faaliyetleri duyurmak, Dünyadan ve Yurttan haberleri paylaşmak v.b. maksatları yayınlamak için Web sitesi kurmak, Üyelerine ait her türlü bireysel ve toplumsal bilgi, data, cenaze, faaliyetler v.b. hususları teknolojik gelişmelerin getirdiği yöntemlerle paylaşmak. Üyeler, üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşlardan elde edilecek aidat, bağış, yardım v.b. toplamak için teknolojik sistemlerden faydalanmak.

        t- Gençlerin ve kadınların sosyal,ekonomik ,akademik ve kültürel çalışmalar yapabilmesi amacına uygun faaliyetleri desteklemek ve geliştirmek,

        u-İstanbul ilinde faaliyet gösteren, Of ve Hayrat Kökenli tüm sivil toplum kuruluşlarının bünyesinde temsil edildiği bir İSTİŞARE KURULU kurmak ve bu istişare kurulunun yönetim kurulu ile toplantı yapmasını sağlamak.

        ü-Derneğin etkin ve verimli faaliyetlerde bulunması için yerel, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde kurul, komisyon v.b. adlar altında çalışma grupları oluşturmak.

  v- Dernek amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için personel alımı yapar ve gerektiğinde iş kanunları çerçevesinde iş akitlerini fesih eder.,

    y-Derneğimizin kuruluş amacı kapsamında olan ve geleneksel hale getirilen, Of-Hayrat ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 28 Şubat gününün veya uygun olan en yakın günün ‘’Geleneksel Of-Hayrat Kurtuluş Günü’’ olarak kutlanması için gerekli organizasyonları yapmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, amacına uygun her alanda, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

        Madde 4Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

        Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

        Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ve müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

        Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

        Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

        a-Üyelik Aidatı:

        Her üye ayda 10 TL, Yılda 120 TL. aidat öder. Aidat borcu derneğin bütçe yılı başında tahakkuk ettirilir ve aynı bütçe yılı içinde ödenir. Derneğin yeni giren üyesi o bütçe yılına ait bir yıllık aidatın tümünü ödemekle yükümlüdür. Üye aidatları yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda her olağan genel kurul toplantılarında gündeme konularak genel kurulun onayına sunulur ve bir sonraki döneme ait aidat miktarı ve ödeme şekli belirlenir.

            b-Üyelik Türleri

Derneğin 2 tür üyesi vardır.

Asıl Üyelik: Fiili ehliyetine sahip bulunan derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden Of-Hayrat nüfusuna kayıtlı ve herhangi bir sebeple Of-Hayrat nüfusundan kütük kayıtlarını aldıranlar   üye olma hakkına sahiptirler. Asil üye olmak isteyen kişiler üye kayıt formu doldurarak yönetim kuruluna müracaat eder. Üyeliğinin kabulü yönetim kurulu kararı ile olur. Üye olan kişi karar defterine yazılır ve üye kayıt defterine işlenerek Asil Üyeliği gerçekleşmiş olur.

Fahri Üyelik: Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunmuş olan şahıslara yönetim kurulunun alacağı karar üzerine verilir. Fahri üyelerin iyi hal sahibi olmaları gerekir. Fahri üyelerin oy hakkı ve aidat ödeme yükümlülükleri yoktur. Ancak söz hakları vardır.

c- Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

d- Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

        a-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

        b-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

        c-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 2 yıl içinde ödememek,

        d-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

        e-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

        En az 2 yıllık birikmiş aidat borcunu yasa hükümlerine uygun olarak tebliğ edilecek yazılı bildirime rağmen 2 ay için ödemeyen üyenin üyelik kaydı yönetim kurulu kararı ile kütükten silinir. Şöyle ki yapılacak yazılı bildirimde birikmiş aidat borcunun 2 aylık süre içinde ödenmemesi halinde üyelik kaydının silineceğinin belirtilmiş olması şarttır.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

        Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve üyeliği sonu ermiş olur.

Dernek  Organları

      Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

      1-Genel kurul,

      2-Yönetim kurulu,

      3-Denetim kurulu,

      Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

      2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

  Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8– Genel Kurulda oy kullanma; Derneğe Üye olmuş ve Aidat borcu olmayan üyeler Genel Kurulda oy kullanabilir. Aidat borcu bulunan üyeler oy kullanamaz.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.       Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

      Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

      Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

      1-Dernek organlarının seçilmesi,

      2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

      3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

      4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

      7-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan;

a-  Taşınmaz mal satın almak,satmak,

b- Taşınmazlar üzerinde dernek veya üçüncü gerçek ve tüzel kişiler lehine irtifak ve ayni hak tesis etmek ve verilen hakları terkin etmek,

c- Şartlı veya şartsız bağış yapmak,

d- Dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile mülkiyetinde ve kullanımında bulunan taşınmazları kat karşılığı, hasılat paylaşımı, takas,intifa hakkı tesisi v.b. şekillerde üçüncü gerçek ve tüzel şahıslarla taşınmazları değerlendirmek,  e- Bankalar, Katılım Bankaları ve Diğer Kredi kuruluşlarından borçlanmak, ipotek ve rehin tesis etmek,

      8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanmak,

       9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

      10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

      11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

      13-Derneğin vakıf kurması,

      14-Derneğin fesih edilmesi,

      15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

       Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu onbeş asıl ve onbeş yedek üye olarak genel kurulca   seçilir.

      Yönetim kurulu genel kurulu takip eden altı gün içinde yapacağı toplantıda asil üyeler arasından bir genel başkan, dört genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman seçer ve üyeleri belirler. Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yönetmenler seçmek sureti ile görev bölümü yapılır. Yönetim kurulu hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla oluşturacağı komisyonların başkanlarını kendi içinden komisyon üyelerini de dernek üyelerinden seçer.

      Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu 2 oy sayılır. Yönetim kurulu en az sekiz üye ile toplanır.

      Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde listedeki sıralamaya göre sırasıyla   yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      A-Yönetim Kurulu Toplantıları

      Yönetim kurulu dernek başkanının veya genel sekreterin çağrısı ile saptayacağı bir günde en az ayda bir defa toplanır. Özürsüz ve izinsiz birbirini izleyen üç toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu Üyesinin üyeliği düşer. Bu durumdaki boşalmalar halinde tüzük kuralı uygulanarak yedek üyelerden listedeki sıralamaya göre sırasıyla   yazılı olarak göreve çağrılır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde komisyon üyelerini toplantıya çağırabilir, ancak toplantıya katılan komisyon üyelerinin oy hakları yoktur, söz hakları vardır.

      B-Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  

      Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

      1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

      2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

      3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

      4-Taşınır ve Taşınmaz mal satın almak, bina veya tesis inşa etmek, dernek veya üçüncü gerçek ve tüzel kişiler lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, irtifak hakkı kurmak ve irtifak hakkını terkin etmek. Bankalar, Katılım Bankaları ve Diğer Kredi Kuruluşlarından borçlanmak,

      5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

      7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

      8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

      9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

      10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

      11-Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

      12-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

13-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

14-Derneğin maliki ve kullanım hakkı sahibi olduğu taşınmazlarda kira sözleşmesi yapmak,

15-Gençlerin sosyal, ekonomik, akademik ve kültürel çalışmalar yapabilmesi amacına uygun faaliyetleri desteklemek ve geliştirmek üzere, kullanım koşulları yönetmelikler ile belirlenmiş ödenekler için dernek gelirlerinin %3’üne kadar kaynak aktarmak,

16-Kadınların sosyal, ekonomik, akademik ve kültürel çalışmalar yapabilmesi amacına uygun faaliyetleri desteklemek ve geliştirmek üzere, kullanım koşulları yönetmelikler ile belirlenmiş ödenekler için dernek gelirlerinin %3’üne kadar kaynak aktarmak

17-İstişare kurulu ile ilgili çalışmaları yapmak ve kurulda alınan tavsiye kararlarını dikkate almak,

18-Derneğe ait Web sayfası, SMS bilgilendirme kurma, ve bu sistemlerin kullanım hususlarını karar bağlamak,

19- Mobil bağış ve aidat sistemleri kullanma hususlarını karara bağlamak,

20-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

      Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

      Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.

      Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

      Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Derneğin Gelir Kaynakları

      Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

      1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  10 TL, Yıllık olarak ta 120 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

      2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler. 

 İstişare Kurulunun Oluşum, Görev ve Yetkileri

Madde 13-İstişare kurulunun oluşum, görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;

a-İstişare kurulunun oluşumu

İstişare Kurulu;

1- İstanbul’da bulunan Of ve Hayrat kökenli tüm sivil toplum kuruluşlarının Başkanları,

2-Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri,

3-Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim kurulu üyeleri 

4-Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Dernek ve Vakfının geçmiş dönem başkanları,

5-Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin mevcut şube başkanı,

İstişare kurulunun toplantı periyodu yılda 4 defadan az olmamak üzere dernek yönetim kurulunun alacağı karara bağlıdır.İstişare kurulu,dernek yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır. Dernek Başkanı, istişare kurulunun’da başkanıdır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Kurulun bu tüzükte belirtilmeyen çalışma esas ve usulleri, dernek yönetim kurulu tarafından ayrıca çıkarılacak yönetmelikler ile belirlenir.

 b-İstişare kurulunun görev ve yetkileri

İstişare Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

a)Sivil toplum çalışmalarının yüksek katılım ile gerçekleştirilmesine yönelik Dernek yönetim kuruluna tavsiye kararları iletmek,

b)Derneğin faaliyet alanlarına yönelik görüş ve önerilerini yönetim kuruluna sunulmak üzere karara bağlamak,

c)Derneğin eğitim,kültür ve spor alanlarında başta olmak üzere düzenlemiş olduğu etkinlikler ve çalışmalar hakkında tavsiye kararları almak,

      Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak

      Defterler

Madde 14-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 15-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

      Beyanname Verilmesi*

Madde 16-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü *

Madde 17-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri     

Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak tutarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Ancak bu şartların aşılması durumunda genel kurul kararı gerekir.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 20-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 21-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 22- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Genel Merkezin Mevcut Yönetim Kurulu şubenin üyesidir ve Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahiptir. Yönetim kurulu, on beş asıl ve on beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 23-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Şubelerin Genel Merkeze karşı görev ve yükümlülükleri

Madde 24- Şubeler Genel kurul karar ve sonuçlarını kararı takip eden 30 gün içinde yazılı olarak Genel Merkeze bildirmek zorundadır. Şubeler gelirlerinin % 25 ‘ini Genel Merkeze vermek zorundadırlar. Şubeler 6 aylık gelir ve faaliyet raporlarını Genel Merkeze bildirmek zorundadırlar. Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreteri ve Muhasip üyesi Şubenin defter ve kayıtlarını kontrol etme yetkisini ve Şube toplantılarına katılma yetkisine sahiptir.

Temsilcilik Açma*

Madde 24-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

      Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

      Madde 25-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

       Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

       Madde26-Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.  

Şubenin feshi durumunda mal varlığı genel merkeze devredilir.

Tasfiye İşlemleri

      Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında tasfiye halinde “OF-HAYRAT KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, kardeş kuruluşumuz olan OF-HAYRAT KÜLTÜR EĞİTİM ve YARDIMLAŞMA VAKFI tüzel kişiliğine devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır

      Hüküm Eksikliği

      Madde 27-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 27 (Yirmiyedi)  maddeden ibarettir.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com