Vakıf Senedi

OF-HAYRAT KÜLTÜR-EĞİTİM ve YARDIMLAŞMA VAKIF SENEDİ

ÖNSÖZ “Niçin vakıf”?

1.BÖLÜM(VAKIF)

  Vakıf resmİ senedi

   Vakıf kurucuları(Vakıf Mütevelli Heyeti)

   Vakıf Teşkilat Şeması

   Kuruluşa ilişkin Mahkeme Kararı

   Resmi Gazete İlan Örneği

   Vakıf Genel Müdürlüğü Kuruluş, Teşkilat, Görev ve Sorumluluk Yönetmeliği

   Şube Teşkilat, Görev ve Sorumluluk Yönetmeliği

   Vakıf Mütevelli Heyeti Başkan ve Sorumluluk Yönetmeliği

   Vakıf Mütevelli Heyeti ve Başkan Yardımcısı

   Vakıf Yönetim Kurulu

   Vakıf Denetleme Kurulu

2.BÖLÜM(İKTİSADİ İŞLETME)

   İktisadi İşletme Yönetmeliği

   Ticaret Sicil Belgesi

   İktisadi İşletme Yönetim Kurulu.

NİÇİN VAKIF?

Medeniyet; insanların yerleşik düzene geçmeleri ile hız kazanmış bir olgudur.

Bunun ölçüsü de; sosyal bütünleşmesini sağlıklı yürütebilen, ortak değer  ve

inançlara  sahip  insanların   bir araya  gelerek  bu  birlikteliği  kurum  haline

getirebilmeleridir.

Bunun en  güzel örneği  ise  vakıf kurumudur.  İnsanların  düşünebildikleri  en

hayırlı  kurum olan vakıf , tarihi süreç içerisinde toplumun ve fertlerin hertürlü

istek  ve  süreç   ihtiyaçlarına cevap    vermiş ,      sosyo-ekonomik         hayatı

düzenlemiştir.

XVI. Yüzyılın sonuna doğru müstakil bir eyalet olan ilimiz Trabzon’un en eski

ilçelerinden biri  (1)  olan ilçemiz Of  (Hayrat 1990’da müstakil ilçe olmuştur.)

aynı zamanda nüfus bakımından uzun süre Trabzon’un  nüfusu  8.680, Of’un

23.179,1904 yılında Trabzon’un 50.906, Of’un 70.376 kişi idi.(2)

Uzak kaldığımızda sürekli olarak hasretini çektiğimiz, kavuştuğumuzda mesud

ve huzur duyduğumuz yöremize ve insanımıza  küçükte olsa minnet ve şükran

borcumuzu  ifa  edebilmek  düşüncesi   ile  1990  yılında  kurduğumuz  vakfın

kuruluş  düşüncesi  ve  felsefeni  temelinde  sevgi,  insanlara  yararlı  hizmetler

sunmak ve insanların kurumsallaşmış birlikteliğine katkıda bulunabilmektir.

Vakfımızın kuruluşuna, yapmakta olduğumuz  Vakıf   Merkezi   inşaatına ve

Yapacağı faliyetlere katkıda bulunan tüm gerçek ve  tüzel  kişilere teşekkürü

bir borç biliyorum.

Güzel ve faydalı  hizmetlerin  üretilmesinde, olanın  olmayanla bütünleşmesi

düşüncesi birlikteliğimizin devam edeceği inancı ile hepinize Vakıf  Mütevelli

Heyeti ve Yönetim Kurulu adına saygılarımı sunuyorum.

 

                                                                                                                       Prof. Dr. Ali Akyüz

                                                                                                          Vakıf Mütevelli Heyeti ve Yönetim

                                                                                                                         Kurulu Başkanı

 

1.BÖLÜM (VAKIF)

OF-HAYFAT KÜLTÜR EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI

                                         RESMİ SENEDİ

VAKFIN ADI

MADDE 1- Vakfın adı; “Of-Hayrat Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı”dır.

VAKFIN MERKEZİ VE ŞUBELER

MADDE 2- Vakfın merkezi; İstanbul’dadır. Vakfın adresi; Ahmediye caddesi

No: 78 Aksaray/FATİH’dir.

Vakıf Yönetim Kurulu kararı ilgili mercilerin müsadesiyle yurt içinde ve yurt 

dışında Yönetim Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterecek şube, temsilcilik ve

irtibat büroları kurulabilir. Şube    temsilcilik    ve   irtibat bürolarının  kuruluş,

teşkilat,    görev  ve  sorumlulukları     Yönetim  Kurulu’nca hazırlanacak   bir

yönetmelikle belirlenir.

VAKFIN AMACI

MADDE 3- Bu vakfın amacı ; Yetenekli, ancak maddi   olanaklardan   yoksun

Üniversite, Akademi, Yüksekokul, Orta ve İlkokullar  veya  benzeri eğitim ve

öğretim  kurumlarındaki  öğrenimlerini tamamlaması ve çevresi ile vatanına

yararlı olacak kültür ve eğitim düzeyine ulaşması mümkün bulunan öğrencilere

burs, nakit, araç, gereç, kitap, kırtasiye, giysi   ve   diğer   aynı    yardımlarda

bulunmak,  barınma  ve  beslenmelerine  katkıda  bulunabilmek  için  yurtlar,

öğrenci  merkezleri,  laboratuarlar ve  benzeri  kuruluşlar  ve  okullar  açmak,

eğitim ve öğretime yapıcı olumlu katkıda  bulunacak her türlü   teşvik, iştirak

ve yardımları gerçekleştirmektir.

   Bu faaliyetler yanında   vakıf,   kamu   yararına  çalışan hastaneler ile sağlık

ocaklarına,  teşhis  ve  tedavi  hizmetlerinde  kullanılmak  koşuluyla  makine ,

teçhizat aletler , araç-gereçler veya kısmi bedellerini hibe eder.

   Gene vakıf, zelzele, yangın, sel gibi  felaketlerde mağdur olanlarla, yoksul,

kimsesiz ve muhtaçlara da ilaç,tedavi masrafları dahil, nakti ve aynı yardımlar

yapar.

VAKFIN KURULUŞ VARLIĞI

MADDE- 4 Vakfın  kuruluş varlığı, senedin sonunda yazılı kurucuların ortaya

koyduğu 200.000.000.(ikiyüzmilyon) TL.’sı nakittir.

VAKFIN KAYNAKLARI

MADDE- 5   Vakfın     kuruluşuna     öncülük       eden    “Of-Hayrat Kültür ve

Yardımlaşma Derneği’nin   Eminönü  Laleli  Mesihpaşa Caddesinde  807  ada,

62 parsel sayılı arsa üzerinde mevcut binanın daha  önce “Of belediyesi”nce

 Of- Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne   100   yıllığına   tahsis  olan   intifa

 hakkından elde edilen gelirlerden bu kez mezkur   dernekçe   vakfa  tahsis edilen

 3/4 ü ile Of   ve  Hayrat’lı   değerli   iş  adamları   ve   dayanışmanın   en   güzel

örneklerini    vermiş    bulunan    vatandaşlarımızın ,   milli,  soysal   ve  kültürel 

değerlere    olumlu ,    yapıcı   katkılarda    bulunmayı    amaçlayan   ve     vakfa

sağlayacakları gelirler ile nakti, aynı,menkul   ve   gayrimenkul,  iktisadi  değeri

bulunan  teberrulardır.

      Vakıf amacına ulaşmak için, yasal sınırlamalara uygun her miktar ve değerde

 taşınır ve taşınmaz mallara  sahip  olabileceği  gibi,  ölüme   bağlı   sağlar   arası

tasarruflar  yoluyla  veya satın  ama  suretiyle   mülkiyet   edinmesi ,  kiralaması,

devir ve ferahı ,  karları alması , her türlü   mal ve hakları yahut gelirleri edinmesi

mümkündür.

   İntifa ,  sükna,  mülkiyetin  gayrı aynı  haklara sahip olabilir. Gayrimenkulleri

Veya gelirlerini  bir  yatırımda kullanabilir ve böylece de gelir temin edebilir.

  HUKUKSAL DURUM VE VAKFIN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

  MADDE-6 Vakıf yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü 

  yasal faaliyetlerde bulunmakla, birlikte, amaçları doğrultusunda olmak kaydıyla

  aşağıdaki çalışmalarda da bulunur.

  a)Yasal gereklere uyularak, yurt içi ve yurt dışı bilim, kültür ve eğitim merkezleri

  ile işbirliği yapmak,

  b)Konferans, seminer,  panel, brifing, sergi ve anma günleri , geceler, piyangolar

  düzenlemek,

  c)Amaca uygun özel yarışmalar ve şenlikler günler tertipleyip ödüller vermek,

  d)Konusunda  uzman kişiler ve çevrelerden yararlanmak,

  e)Okul,  dershane,  kurs, yurt,  pansiyon,  klinik, poliklinik   ve   diğer  tedavi 

  kuruluşları, misafirhane,  dinlenme tesisleri, lokaller  spor tesisleri  ve yerleri

  huzur evleri açmak,

  f)Yasal  sınırlamalar  nazara  alınarak  gayrimenkuller  alıp, satmak , işletmek,

  idare etmek,  tesisler,  işletmeler,  atölyeler,   fabrikalar açmak,   iştirak etmek,

  iktisadi, sınai ,  ticari   kuruluşlara   ortak   olmak    veya   kendine    ait  böyle

  kuruluşlar edinmek bunlara ortak  olmak,

  g)Amaç  doğrultusunda,  şirketlerin  hisse  senetlerini,  oblikasyonlarını, diğer

  kıymetli  evrakı,   kuponlarını almak, satmak, gelirlerini  tahsil  ve sarf etmek,

  benzer faaliyetlerde bulunan  vakıflarla  işbirliği  yapmak,  yetkili  makamların

  izni ile yardım temini amaçlı  yabancı vakıflarla  anlaşmalar akdetmek, intifa,

  sükna,  mülkiyetin   rehni   dahil her  türlü   mülkü  teminatları   almak, banka

  kefaletlerini  kabul etmek,

h)Vakfı geliştirmek, yaygınlaştırmak amaçlı, dergi, broşür kitap yayınlamak,

matbaa açmak,

ı)Amaçlara ulaşmak için, gerektiğinde yasal gereklere de uyarak ödünç para

kredi  almak, taşınır ve taşınmaz  malları rehnetmek veya  başka teminatlar

vermek,

i)Olağanüstü  başarılı  öğrencilerden   uygun   bulunanlar  ve  yurt  dışında

eğitim-öğretim, mastır ve ihtisası   devletimiz içinde   yararlı   görülenleri,

vakıf mütevelli heyetinin çoğunluk  kararı  ile  ve ihtisas, eğitim-öğrenim  

sonrası da  kesinlikle  yurda  dönüp  hizmet  sunma  garanti ve taahhüdü

alınmak şartı ile yurt dışına göndermek,

j)Vakıf gelirlerini vakıf amaçlarına tahsis ve sarf etmek,

k)Mal  varlığındaki  iktisap edilen  ancak  ekonomik  değeri ve  rantabilitesini

büyük ölçüde kaybetmek durumundaki kıymetleri, yasal prosedür çerçevesinde

yetkili  Asliye Mahkemelerini kararı ile satmak, buradan elde edilecek nakit ve

değerleri mümkün mertebe yatırıma yöneltmek,

       Vakıf ;  bu gibi  tasarruflara Türk  Medeni  Kanunu’nun 46. maddesinde

belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 903 sayılı Kanunla yasaklanan yönlerde

ve  maksatlarda  kullanamaz,  kurulacak  sosyal  içerikli  tesisler  ile  klinik,

poliklinik ve diğer tedavi kuruluşlarında kar amacı güdemez.

VAKIF ORGANLARI

MADDE 7-Vakfın organları şunlardır;

a) Mütevelli Heyeti,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu,

MÜTEVELLİ HEYETİ

MADDE 8- İlk Mütevelli Heyeti, Vakıf  senedini kurucular olarak veya yetkili

kılınan vekilleri aracılığı ile imzalayan ekli listede adları ve  adresleri  bulunan

kişilerden teşekkül eder.

Görev ve Yetkileri;

a) Vakfın en yetkili organı olarak, vakfın amacının gerçekleşmesine çalışmak,

idaresini  yönlendirmek,  vakfa  bağlı  diğer kurum  ve  kuruluşların  genel ve

personel statüsünü, yönetmeliklerini tespit ve onaylamak,

b) Mütevelli heyetindeki fiilen ve hukuki  boşalmaları  2/3  oy  çoğunluğu  ile

tamamlamak ,  ilk  oylamada   bu  çoğunluk  sağlanamazsa   aynı   toplantıda   

yapılacak ikinci oylamada katılanların salt çoğunluğu aranır.  Eşitlik  halinde

başkanın oyu iki oy kabul edilir,

c) Görev süreleri en çok 3 yıl olmak üzere kendi üyeleri arsından ve gene 2/3

çoğunlukla 6 kişilik Yönetim Kurulu’nu seçmek, ilk oylamada  bu  çoğunluk

sağlanamazsa  aynı  toplantıda  yapılacak  ikinci  oylamda  katılanların   salt

çoğunluğu aranır. Eşitlik halinde başkanın oyu 2 oy kabul edilir.

d)Yönetim  Kurulu’ndaki  fiili  ve hukuki  boşalmalar halinde,   kendi  üyeleri

arasından ve gene 2/3çoğunlukla yenilerini  seçmek, ilk oylamada bu çoğunluk

sağlanamazsa   aynı  toplantıda  yapılacak  ikinci  oylamada  katılanların   salt

çoğunluğu aranır.  Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy kabul edilir.

e) Vakıf Yönetim kurulu’nun gözetim ve denetimini yapmak,

f) 2/3 çoğunlukla  Yönetim Kurulu’nca teklif edilecek tüzük ve yönetmelikleri

onaylamak. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa  aynı toplantıda yapılacak

ikinci oylamada katılanların salt çoğunluğu aranır. Eşitlik halinde başkanın oyu

2 oy kabul edilir.

g) Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporlarını ve murakabe raporlarını  ve  hesap

durumlarını görüp, karara bağlamak,

h)Vakıf Denetleme kurulunu seçmek, kısmen veya tamamen görevden almak,

ı) Lüzumu halinde vakıf senedinde değişiklik yapmak,  vakfın  feshine  veya

tasfiyesine karar vermek,

i)olağan yönetimin dışında kalan konularda karar vermek.

Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yardımcısının seçimi;

   Vakfın tescilinden itibaren 15 gün içerisinde, Mütevelli Heyeti gizli  oylama

İle başkanı seçer. En çok oyu alan başkan, onu  takip  eden   oyu  alan  aday

başkan yardımcısı seçilir.Eşitlik halinde seçimlere devam edilir.Seçilen Vakıf

Mütevelli Heyeti başkanı, seçilecek yönetim kurulu’nun da başkanıdır.

Yönetim Kurulu için ayrıca başkan seçilmez.

   Mütevelli Heyet Başkanı 9 yıl için seçilir. Tekrar seçilme hakkı vardır.

   Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısının görev süresi 9 yıl olup Başkanın

yokluğunda Başkanın görevlerini Başkan Yardımcısı yürütür.

    Mütevelli Heyetinde Halef Tayini;

   Mütevelli Heyetinde olanlar, görev süreleri içinde, vefatları, iş görmez

hale  geldikleri, hastalıkları veya çekilmeleri durumları için kendi yerlerine

geçmesini istedikleri en az üç ismi noterden onaylatmak  sureti ile kapalı

zarf içerisinde Vakıf Yönetimine verirler.Yönetim Kurulu veya görevlendireceği

kişi bu zarfları zimmetlerinde muhafaza etmek zorunluluğundadır.

     Üye belirtilen aday belgesine bırakmaz ise  Mütevelli Heyeti yerine vakıf

Amaçları doğrultusunda hizmet etmiş, çaba harcamış yahut etkin çalışmalar

yapacağına inanılan kişilerden 2/3 oy çokluğu ile seçim yapılır.

      Mütevelli Heyetinde Değişme;

       Ayrılan üyelerin yerine Mütevelli Heyetince yenileri seçilir. Bu seçimde

İlk oylamada 2/3 çoğunluk, bu temin edilemezse ikinci  oylamada  üye  tam

sayısının salt çoğunluğu bu dahi tüm ayrılanlar veya bir bölümü  için  temin

edilemediği takdirde üçüncü toplantıda mevcut üyelerin salt çoğunluğu aranır.

Bu toplantılar her üyeye en az bir hafta  öncesinden taahhütlü mektupla

duyurulur. Aksi halde seçim yapılmaz. Toplantı keyfiyetinin üyenin belli

adresine 15 gün önceden taahhütlü postalanması  yeterli olup, tebliğ şerhi

aranmaz. Ayrıca  mahalli gazetede en az 15 gün önce ilan edilir.

    Yeni seçilenler öncelikle beş cumhuriyet altınının seçim tarihindeki

karşılığını  vakfa ödemek zorundadır. Yeni üyelik için başvuruların

toplantıdan en az bir gün önce yapılması öngörülen tahsis ve belgelerin vakfa

amade bulundurulması, Başkanlık Divanı’na tevdii zorunludur.

    Mütevelli Heyet Toplantıları Karar  Nisabı;

    Mütevelli Heyet 15 gün öncesinden taahhütlü mektupla toplantıya çağrılır,

toplantılar başkan veya başkan yardımcısı başkanlığında açılır. İlk toplantı üye

tam sayısının yarıdan bir fazlası ile yapılır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı

takdirde ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın toplantı çağrısında belirtilen

ikinci toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile kararlar alınır.Eşitlik

halinde toplantıya başkanlık yapan başkan veya yardımcısının oyu iki oy kabul

edilir.

        Mütevelli  Heyete , Vakfa  maddi  ve  manevi  katkılarda  bulunan  T.C

Vatandaşlarından  Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyetinin üye tam

sayısının salt çoğunluğunun kararı ile yeni üye alınabilir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 9-Yönetim Kurulu Teşekkülü ve süresi;

    Vakıf Yönetim Kurulu Mütevelli Heyeti tarafından ,kendi üyeleri arasından

seçtiği  6  üye  ile  Mütevelli  Heyet  Başkanında  oluşur . Mütevelli  Heyet

Başkanı,Yönetim Kurulu’nun da başkanıdır.

     Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.süresi dolmadan

Herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine Mütevelli Heyetince seçim yapılır

ve seçilen,ayrılan üyelerin görev süresini tamamlar.  

    Yönetim Kurulunun İş Bölümü,Toplantı ve Karar İlkeleri ;

     Vakıf Yönetim Kurulu , Başkanın çağrısı üzerine her ay en az bir kez olağan

 olarak toplanır.

      Yönetim Kurulu ilk toplantısını da açık  oyla bir  başkan  yardımcısı,  bir

 Sekreter,bir muhasip ve gerekli gördüğü görevlileri seçer.

       Toplantı ve karar yeter sayısı  üye tam sayısının  salt çoğunluğudur.

       Vakıf Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

1.     Vakıf  Mütevelli Heyetinin karar ve önerilerini uygulamak,

2.     Vakıf  amaçları doğrultusunda işlemleri yapmak,

3.     Vakfı temsil etmek,

4.     Yıllık bütçe,hizmet programı,plan ve gerekli görülür ise tüzük ve

yönetmelikler hazırlamak

5.     Yıllık çalışma raporu, bilanço, gelir – gider çizelgesini düzenlemek,

6.     Mütevelli Heyeti ocak ayında 8. maddeye uygun toplantıya çağırmak ve 

gündemini hazırlamak,

7.     Vakfın yönetim ve parasal işlerini yürütecek görevlerini atamak ve

gerektiğinde görevlerine son vermek,

8.     Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin komiteler kurmak, çalışma

yöntem ve kuralları saptamak, verecekleri raporları karara bağlamak,    

9.     Mütevelli Heyet üyeliği  için Mütevelli heyete aday önermek,

10.  Gerektiğinde Vakıf Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırmaktır.

11.  Vakıf resmi senedinde ön görülen göreve işlemleri yapmaktır.

12.  Vakfın resmi senedinde gerekli gördüğü değişiklikleri tasarı halinde Vakıf Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

13.  Her  üç ayda bir defterler ve belgeler üzerinde yapılacak incelemeler sonucu

Her yıl bilanço ve gelir-gider çizelgeleri üzerinde yapılacak incelemeler

Yıllık  bütçe ve plasman planı hakkındaki görüşlerini Mütevelli Heyete sunmak

VAKIF DENETÇİLERİ

MADDE 10- Vakıf denetçileri Mütevelli Heyetince seçilen üç kişiden oluşur.

Bunlar Mütevelli  Heyet  üyeleri  arasından  seçilebileceği gibi dışarıdan da

seçilebilir.  

Denetçilerin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan herhangi bir nedenle

Ayrılan denetçinin yerine Vakıf Mütevelli Heyeti seçim yapar. Seçilen

ayrılan denetçinin görev süresini tamamlar.

Denetçilerin Toplantı ve Karar İlkeleri;

Denetçiler ilk toplantıda başkan seçerler. Denetçiler en az üç ayda bir toplanır.

Toplantı ve karar yeter sayıları salt çoğunluktur.

Denetçilerin Görev  ve Yetkileri;

düzenleyecekleri ortak raporu Vakıf Yönetim Kurulu’na vermek,

Sonucunda düzenleyecekleri ortak raporu Vakıf Mütevelli Heyetine vermek,

Bir rapor ile sunmak,

ÜCRETSİZ ÇALIŞMA İLKESİ

MADDE 11- Vakıf organlarında görev alanlar; Mütevelli Heyeti, Yönetim ve

Denetleme Kurulu üyeleri görev ve çalışmalarından  ötürü  herhangi  bir adla

herhangi bir ücret ödenmez. Ancak görevleri ile ilgili olarak yaptıkları yasal

ve belgeli giderler karşılığında kendilerine ödeme yapılır.

VAKFIN ÇALIŞANLAR KADROSU

MADDE 12- Vakfın merkez örgütü Yönetim Kurulunca atanacak yetkili

Yönetici yönetiminde yeterli kadar yönetim, mali ve teknik personelden oluşur.

Kadro, görev ve yetkileri ile sorumlulukları ve özlük hakları, Vakıf Yönetim

Kurulu’nun  hazırlayacağı ve Vakıf Mütevelli Heyetini onaylayacağı yönetmelik

ile belirlenir.

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 13- Vakfın gelir kaynakları şunlardır;

a) Yıllık plasman planı gelirleri,

b )Vakfın kurucularınca kuruluşta ortaya konan vakfa tahsis olunan meblağ,

c) Vakfa yapılacak, vakıf amacına uygun şartlı ve şartsız, ölüme bağlı ya da bağlı

olmayan her türlü bağış ve yardımlar,

d) Yapılacak tasarruf ve işlemlerden elde edilecek gelirler, hizmetlerden yasalar

üzere taşınır ve taşınmaz alım-satımları ve faiz-temettü-irat ve kiralardan vakfın sahip

olacağı veya ortağı bulunduğu işletmelerden elde edilecek gelirler,

e) Tüzüğün 36.maddesindeki kayıtlar yerine getirilmek ve tahviller çerçevesine alınacak ücretler,

Vakıf  Yönetim Kurulu kararı ile paraya çevrilebilirler.  

f) Tahsis olunan ve olunacak intifa haklarının getirdiği gelirler,

g)Yayıncılık gelirleri,

h) Mevzuata uygun her çeşit diğer gelirler,

VAKFIN GELİRLERİNİN SARFI

MADDE 14-Türk Medeni Kanununun vakıflarla ilgili hükümlerinin  uygulanmasını ile vakıf gelirlerini artırıcı yatırımlara ayrılacak  meblağlar dışındaki  vakıf gelirlerinin tümü vakıf amaçlarına tahsis ve sarf olunur. Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin % 20’si idame

Masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf  mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan % 80’ini ise vakıf amaçlarına ayrılır ve sarf edilir.Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde en az %20 ‘si maddi imkanı olmayan hastalara  tahsis edilir. Bu oranlar Yönetim Kurulunca % 100’e kadar yükseltilebilir.

VAKFIN ÇALIŞMA DÖNEMİ, MALİ UYGULAMA, PLASMAN PLANI,

TEMSİL VE İLZAM

MADDE 15- a) Çalışma dönemi; Vakfın çalışma ve hesap dönemi 1 Ocak’ta

Başlar, 31 Aralık’ta sona erer. Vakfın kuruluş yılında bu dönem, vakfın

tesciline ilişkin mahkeme kararının tarihinde başlar.

b) plasman planı; Vakfın varlığına ek olarak  bağışlanan paralarla, yıllık net

gelirlerden  ayrılan yedek akçeler, gelecekteki hizmetler için toplanan bağışlar

ile uzun süre harcanamayacak gelir fazlası, vakfa en güvenilir ve en yüksek

geliri sağlayacak biçimde günün ekonomik koşularına göre Vakıf Yönetim

Kurulu kararı ile nemalandırılır.

c) Temsil ve İmza Yetkisi;

Vakfı temsilen,  taahhüt ve ilzam edecek yazı, belge ve sözleşmeleri imzaya

yetkili görevliler ile imza dereceleri  Vakıf Yönetim Kurulu’nca  saptanır.

VAKIF MALLARINDA DEĞİŞİKLİK

MADDE 16- Vakıf mal varlığındaki taşınmaz mallar, ekonomik ve rantabilitesini

büyük ölçüde  ve sürekli olarak yitirme durumuna düşerse, Vakıf Mütevelli Heyeti

kararı ile 903  sayılı  yasadaki  yöntem ve ilkelere uyularak satılabilirler.Pay senetleri

RESMİ SENETTE DEĞİŞİKLİK

MADDE 17- Vakıf resmi senedi, Vakıf yönetim Kurulu’nun  önerisi üzerine

Vakıf Mütevelli Heyeti’nin üye tam sayısının birinci toplantıda 3/4 , ikinci

toplantıda aynı tam sayının salt çoğunluğu ile değiştirilebilir.

Değişiklik öneri,tasarı ve gerekçesinin tüm üyelere gönderilmesi ile görülmesi

arasında en az 15 gün bulunmak zorunludur. Aksi halde görüşülemez.

Bunun için toplantı tarihinden en az 3 hafta  evvelinden taahhütlü postalamak

Yeterli olup, tebligat şartı aranmaz.

DAĞILMA VE DAĞITMA KURULU

MADDE  18- Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır yada vakfın amaç

ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına

varılırsa, Mütevelli Heyeti’nin kararı ile Vakıf Yönetim Kurulu’na yetkili

Asliye  Hukuk  Mahkemesine başvurularak, dağılmanın tescilini isteme görevi verilir.

Asliye Hukuk Mahkemesi isteği uygun görerek dağılmanın  tesciline ve vakıf tüzel

kişiliğinin  sona erdiğine karar verdiği taktirde, karar tarihindeki Vakıf Yönetim

Kurulu Dağıtma Kurulu adıyla görev yapar veya  Mahkeme sakınca görürse     

Mütevelli Heyeti üyelerinden başka dağıtma kurulu oluşturur. Bu halde vakıflar

YÖNETMELİK

MADDE 19- Vakıf resmi senedinin uygulanmasına ilişkin hükümler Vakıf

Mütevelli Heyeti’nce onaylanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

HÜKÜM ESİKLİĞİ

MADDE 20-Bu vakıf resmi senedinde hüküm bulunması durumunda Türk

Medeni Kanunu, 903 sayılı Kanun ve Vakıflar hakkındaki tüzük hükümleri

uygulanır.

YÜRÜRLÜLÜK

MADDE 21-Bu vakıf remi senedi Asliye Hukuk Mahkemesinin tescile ilişkin

Kararı tarihinden itibaren başlamak üzere yürürlüğe girer.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1-Kuruluş işlemlerini yürütmek ve vakfın tescilli tarihinden   

sonra bir ay içinde vakıf  kurucularını toplantıya çağırmak ve vakıf  Mütevelli

Heyetini oluşturmakla görevli olmak üzere Vakıf Yönetim Kurulu aşağıda

gösterilmiştir.

Başkan; Prof. Dr. Ali AKYÜZ

Başkan Yardımcısı; Murat HACIBEKTAŞOĞLU

Sekreter; İsmet TAKA

Muhasip; Ali ÖZTEL

Veznedar; Celal YILDIRIM

Üye; Hasan NUHOĞLU

Üye; Kemal ÜSTÜNDAĞ

GEÇİCİ MADDE 2-Geçici birinci maddede yazılı ilk Yönetim Kurulu zorunlu

Tasarruflarını yaptıktan ve Mütevelli Heyeti oluştuktan sonra vereceği raporların

kabulü ve hesapların ibra edilmesi halinde işlevini tamamlayacaktır.

      OF-HAYRAT KÜLTÜR-EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI VAKIF KURUCULARI

                                                    (MÜTEVELLİ HEYETİ)

SIRA             

 NO                       ADI    SOYADI                                                  MESLEĞİ

1                      Prof.  Dr. Ali AKYÜZ                                        Öğretim üyesi

2                      Mehmet Ali YILMAZ                                        Sanayici-İşadamı

3                      Saffet ULUSOY                                                 Sanayici-İşadamı

4                      Yılmaz ULUSOY                                               Sanayici-İşadamı

5                      İsmet KURAL                                                    Sanayici-İşadamı

6                      Ömer MUSAOĞLU                                           Sanayici-İşadamı

7                      Y.Ziya KURAL                                                  Sanayici-İşadamı

8                      Hasan  NUHOĞLU (vefat)                                 Müteahhit-işadamı

9                      Murat  HACIBEKTAŞOĞLU(vefat)                  İşadamı-Emekli Polis Müfettişi  

10                    Raif KAPICIOĞLU                                            Müteahhit-İşadamı                          

11                    Niyazi MUSAOĞLU                                          Sanayici-İşadamı

12                    Celal  YILDIRIM                                               Sanayici -İşadamı

13                    Av. Kemal ÜSTÜNDAĞ                                    Hukukçu

14                    Av. İsmet TAKA(vefat)                                      Hukukçu

15                    Ali ÖZTEL                                                          İktisatçı-İşadamı

16                    Ahmet ÇAKMAK                                               İnşaat Mühendisi –İşadamı

17                    Eşref ALBAYRAK                                             Müteahhit- İşadamı

18                    Kazım AKYÜZ(vefat)                                        Müteahhit-İşadamı

19                    Yılmaz TOPALOĞLU                                       Müteahhit-İşadamı

20                    Nihat ÇAKIR                                                      Müteahhit-İşadamı

21                    Hasan ELLİDOKUZOĞLU (vefat)                    Müteahhit-İşadamı                                

22                    Mustafa HACIOSMANOĞLU                           Hukukçu

23                    Av. İbrahim NUHOĞLU                                    Hukukçu

24                    Av. İsmet HAKTANIR                                       Hukukçu

25                    Av. Yakup AKYÜZ                                            Hukukçu-Cumhuriyet Baş Savcısı

26                    Celil DEMİRCİOĞLU                                       Hukukçu-Hakim

27                    Rahmi MOLLAALİOĞLU(istifa-vefat)            Öğretim Üyesi

28                    Doç.Dr. Cengizhan KESKİN                             İşadamı-(Özel Yaşar Hst. sahibi)

29                    Dr. Ergin SARAL                                              Diş doktoru

30                    Dr. Yusuf GÜNAYDIN                                     İnşaat Mühendisi

31                    Y.Ziya AYDIN                                                  İnşaat Mühendisi

32                    H. Sabri CEBİROĞLU                                      M.Mühendisi

33                    Zihni DENİZ                                                      İktisatçı-İşadamı

34                    Zafer YILDIRIM                                               Sanayici-İşadamı

35                    Necmettin YILMAZ                                          Sanayici-İşadamı

36                    Rasim ÖZKANCA                                            Sanayici- İşadamı

37                    M. Reşat AKSU                                                 Müteahhit-İşadamı

38                    Adem ÇELİK                                                     Müteahhit-İşadamı

39                    Yahya TELLİOĞLU                                          Müteahhit-İşadamı

40                     Hüseyin ATALAY                                            Müteahhit-İşadamı

41                     Mehmet TOPALOĞLU                                    Müteahhit-İşadamı

42                     İsmail TOPALOĞLU (Vefat)                          Müteahhit-İşadamı

43                     D.Münir HACIHAFIZOĞLU(Vefat)               Müteahhit-İşadamı

44                   Kadir MUSAOĞLU(Vefat)                                 Müteahhit-İşadamı

45                   Fehmi YILDIRIM(Vefat)                                    Müteahhit İşadamı

46                   Mustafa ONUR                                                    Müteahhit İşadamı

47                   Hamdi CEMİOĞLU                                             Müteahhit-İşadamı

48                   Asım KURİŞ                                                        Müteahhit-İşadamı

49                   Hamza ÖZTEL                                                     Müteahhit-İşadamı

50                   Emin TELLİOĞLU                                              Müteahhit-İşadamı

51                   İsmail ONUR                                                        Müteahhit-İşadamı

52                   Halim KAPICIOĞLU                                           Müteahhit-İşadamı

53                   İlyas SADIKOĞLU                                              Müteahhit-İşadamı

54                   Saim ABDURRAHMANOĞLU                          Müteahhit-İşadamı

55                   İskender HACIHAFIZOĞLU                               Müteahhit-İşadamı

56                   Neşat İHTİYAR (Vefat)                                       Müteahhit-İşadamı

57                  Temel TELLİOĞLU                                             Müteahhit-İşadamı

58                  Nihat  ÖZTEL                                                       Müteahhit-İşadamı                                                   

59                  Nurettin DEVECİ                                                  Müteahhit-İşadamı

60                  Hasan MERİÇ                                                       Müteahhit-İşadamı

61                  Nazmi MERİÇ(Vefat)                                           Müteahhit –İşadamı

62                  Reşat SAYIN                                                         vefat                                                                                                                                                

63                  Hüseyin ÇAKIROĞLU                                         Müteahhit-İşadamı

64                  İsmet DEMİRCİOĞLU                                         Müteahhit-İşadamı

65                  Abit AKHAN                                                        Müteahhit-İşadamı

66                  Nurettin AYDIN                                                   Müteahhit--İşadamı

67                  İlyas COŞKUN                                                     Müteahhit-İşadamı

68                  Selahattin KARAMUSTAFAOĞLU                    Müteahhit-İşadamı

69                  Fevzi ÇAKMAK                                                   Müteahhit -İşadamı 

70                  Celal AYDIN                                                        Müteahhit -İşadamı                       

71                  Ali Kemal CEVAHİR                                           Müteahhit-İşadamı                                                                                                       

72                  Ali AKYÜZ                                                          Müteahhit-İşadamı

73                  Mehmet ALTUNER                                             Müteahhit-İşadamı

74                  Ahmet ALTUNER                                                Müteahhit-İşad

75                  Ömer TÜRK                                                         Müteahhit-İşadamı

76                  Kemal ŞENER                                                      Müteahhit-İşadamı                                                                                                                                                                                       

77                  Bekir ABDİK                                                        Müteahhit-İşadamı                 

78                  Fahrettin AKYAZICI                                            Müteahhit-İşadamı

79                  Dursun Kaya SAKA                                              Müteahhit İşadamı

80                  İhsan MERCİMEK                                                Müteahhit-İşadamı

81                  Ali CEBİOĞLU                                                     Müteahhit-İşadamı

82                  Mustafa ÇAKIROĞLU                                         Müteahhit-İşadamı

83                  Hasan HACIBEKTAŞOĞLU(Vefat)                 Müteahhit-İşadamı

84                  Cengiz ŞİŞİK                                                   Müteahhit-İşadamı

85                  Nazmi ABDİK(Vefat)                                      Müteahhit-İşadamı

86                    Nazım MERİÇ                                                     Müteahhit-işadamı     

87                  Av.Bozkurt NUHOĞLU                                      Hukukçu

88                  Hayrettin NUHOĞLU                                          İşletmeci

89                  Zafer NUHOĞLU                                                 Sanayici-İşadamı

90                  Temel APTİK                                                       Müteahhit-İşadamı

91                  Ali MERİÇ                                                           Müteahhit-İşadamı

92                  Mustafa SARIMSAK                                           Müteahhit-İşadamı

93                  Salih PARLAK                                                     Müteahhit-İşadamı

                                                    SONRADAN ÜYE OLANLAR

94                   Cemal Zafer NUHOĞLU

95                   Ömer SARIALİOĞLU

96                   Ömer Çetin NUHOĞLU

97                   Ali İBRAHİMOĞLU

98                   Kenan Vural AKYÜZ 

99                   Mehmet Hanefi KIRIMLI

100                 Raci HACIBEKTAŞOĞLU

101                 Ömer ELLİDOKUZOĞLU

102                 Neşat SEVENCAN

103                 Cengiz HACIOSMANOĞLU

104                 İsmail   KOÇ

105                 İzzet ERDOĞAN

106                 Salih MUSAOĞLU

107                 Yaşar AŞÇIOĞLU

108                 Sabri DEMİRCİOĞLU

109                 Nihat DEMİRCİOĞLU

110                 Yaşar KERVANOĞLU

111                 Celal PARLAK  

112                 Mehmet Tekin UZUNAL

113                 Kenan  ATALAY

114                 Kadir SAYIN

115                 Kazım ALBAYRAK

116                 Fuat Faik ONUR

118                 Mustafa SARAL          

               OF-HAYRAT KÜLTÜR-EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI

                                                          TEŞKİLAT ŞEMASI                

                                                        MÜTEVELLİ HEYETİ                                            

                 DENETLEME KURULU                             YÖNETİM KURULU           

          İŞLETME           VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBELER            İKTİSADİ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C

FATİH ÜÇÜNCÜ

Asliye Hukuk Mahkemesi

                                                                 KARAR

Esas No                : 1990/7

Karar No              : 1990/1162

Hakim                  : Ali Galip Barcın 16909

Davacı                  : Of Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı

                                Fındıkzade, Kızılelma caddesi No:66

                                İstanbul

Dava                      : Vakıf Tescili

Dava Tarihi           : 3.1.1990

Karar Tarihi           : 12.12.1990

Davacı Vakıf kurucularından Prof.Dr. Ali Akyüz tarafından verilen dillekçe ile

İstanbul      17. Noterliği’nin      28.12.1989  tarihli ve      71080  yevmiye no.lu

“Düzenleme Şeklinde Vakıf Senedi” başlıklı senede göre kurulması düşünülen

vakfın tesciline karar verilmesi istenilmiştir.

Vakıf senedi ve dava dilekçesi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tebliğ edilmiş ve

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 23.2.1990 tarih 410(34)10/241 sayılı yazısı ile

Noksanlıklar tek tek belirtilmiştir.

Buna İstinaden İstanbul 17. Noterliği’nin 29.3.1990 tarih 13556 yevmiye no.lu

“Düzenleme şeklinde düzeltme beyannamesi” başlıklı belge tanzim edilmiş ve

değiştirilmesi  istenilen   maddeler tek tek   değiştirilmiştir.   Kurucu  üyelerin

vakfın kurulmasında idari ve siyasi yönden sakınca bulunup  bulunmadığının

tahkik ve tespiti yapılmış üyelerden Ali Meriç,Salip Zeki Parlak, Temel Abdik,

Bozkurt    Nuhoğlu ,    Hayrettin   Nuhoğlu ,    ve    Zafer   Nuhoğlu    kurucu

Üyelikten istifa ettiklerini noterde tanzim edilen istifanameler ile bildirmişler

ve İstanbul 17. Noterliği’nin 23.8.1990 tarih v32201 yevmiye no.lu yine aynı

noterliğin 12.12.1990 tarih 48914 no.lu  “tutanak”  başlıklı belgelerde  vakıf

senedinden bu kişilerin çıkarılması ve sonuç olarak vakıf kurucu üyelerinin

toplam 85 kişiden ibaret olduğunun belirlendiği görülmüştür.

Yine   Vakıflar    Genel     Müdürlüğü’nün     yazısına    istinaden    İstanbul

17.Noterliği’nin 9.11.1990 tarih 42943 yevmiye no.lu  “düzenleme şeklinde

düzeltme  beyannamesi başlıklı belgeye istinaden sermaye ile ilgili maddenin

değiştirildiği ve buna istinaden T.Vakıflar Bankası Bakırköy Şubesinde açılan

hesaba 200.000.000-TL’nin depo edildiği ibraz olunan makbuz suretinden

anlaşılmıştır.
 Yukarıda açıklanan hususlar, ibraz olunan vakıf senedi ve bilahare tanzim  

 olunan diğer düzeltme beyannameleri  muvacehesinde kurucu üyelerin 85

 kişi olduğu ve vakfın adının “Of Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı”

 olduğu , gayesinin sosyal, kültürel ve iktisadi yardımlaşmayı gerçekleştirmek

 ve bu sahalarda eğitim, öğretim, ihtisas ve araştırmaya dayanan ve milletimizin

 ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek. Afetlerde mağdur olanlara, yoksul

 imsesiz ve muhtaçlara yardım olduğu sermsyesinin, .200.000.000

 ikiyüzmilyon)TL. olduğu, vakfın işleyebilmesi için gerekli tüm hususların

vakıf senedi ve düzeltme beyannamelerinde  mevcut olduğu anlaşılmakla

vakfın tesciline karar verilmesi gerekli görülmüştür.

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan sebeplere istinaden Of Kültür Eğitim ve Yardımlaşma

Vakfı’nın kuruluş, amaç ve gayesi Medeni Kanunun 74 ve Vakıflar Kanunu

ile  ilgili   maddelerinin  aradığı  şartları  ihtiva  ettiğinden  İstanbul

17.Noterliğinin  29.12.1989 tarih 71080 yevmiye no.lu  “düzenleme şeklinde

vakıf senedi” aynı noterliğin 29.3.2990 tarih 13556 yevmiye no.lu  ‘Düzenleme

şeklinde  vakıf senedi’ aynı noterliğin 29.03.2990 tarih 13556  yevmiye nolu

‘Düzenleme şeklinde düzeltme beyannamesi’ 23.08.1990 tarih (aynı Noterliğin)

32201 yevmiye no.lu ve 12.12.1990  tarih 48914 yevmiye no.lu ‘Tutanak’ yine

aynı noterliğin  9.11.1990 tarih 42943 yevmiye no.lu ‘Düzenleme şeklinde düzeltme

beyannamesi’ ile kurulan Of Kültür-Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’nın Tesciline,

kararın sicil defterine işlenmesine, bir örneğin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tebliğine,

peşin harca göre ayrıca harç alınmasına mahal olmadığına, kesinleşmesine müteakip

Resmi Gazete’de ilanına, Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı Vakıf  yönetim kurulu

Üyesi Murat Hacıbektaşoğlu’nun  yüzüne karşı 12.12.1990 tarihinde karar verildi.12.12.1990

NOT:Vakfın ismi;Fatih 3.Asliye Hukuk Hakimliğinin 22.05.1991 tarih ve 1991/215 E.,

1991/463 k.sayılı ilamı ile “OF-HAYRAT KÜLTÜR EĞİTİM YARDIMLAŞMA VAKFI”

olarak tescil edilmiştir.

                                          ÇEŞİTLİ İLANLAR

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Vakfın Adı:Of, Kültür , Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı

Vakfın  Kurucuları:Ali Akyüz, Murat Hacıbektaşoğlu ,Hasan Nuhoğlu, Kemal Üstündağ, Kemal Üstündağ, Mehmet Ali Yılmaz, Saffet Ulusoy, Yılmaz Ulusoy, Ahmet İsmet Kural, Ömer Musaoğlu,                                

Yusuf Ziya Kural, Raif Kapıcıoğlu,Niyazi Musaoğlu, Celal Yıldırım , İsmet Taka, Ali Öztel, Ahmet Çakmak, Eşref Albayrak, Nazım Aktüz, Sait Yılmaz Topaloğlu, Nihat Çakıroğlu, Hasan Tahsin Ellidokuzoğlu, Mustafa Hacıosmanoğlu, İbrahim Nuhoğlu, Bozkurt Nuhoğlu, İsmet Haktanır, Yakup

Akyüz, Celil Demircioğlu , Rahmi Mollaalioğlu, Cengizhan Keskın , Engin Saral, Yusuf Günaydın ,

Yusuf Ziya Aydın, H.Basri Cebiroğlu , Zihni Deniz , Zafer Yıldırım , Necmettin Yılmaz, Hayrettin Nuhoğlu, Rasim Özkanca, Reşat Aksu, Adem Çelik, Yahya Tellioğlu, Hüseyin Atalay, Mehmet Topaloğlu, İsmail Topaloğlu, D.Münir Hacıfazlıoğlu, Kadir Musaoğlu, , Fehmi Yıldırım, Mustafa Onur, Halim Kapıcıoğlu, İlsay Sadıkoğlu, A.Sami Abdurahmanoğlu, İskender Hacıhafızoğlu, Neşat

İhtiyar, Cemal Zafer Nuhoğlu, Temel Tellioğlu, Nihat Öztel, Nurettin Deveci, Hasan Meriç, Nazmi Meriç, Reşat Sayın, Hüseyin Çakıroğlu, İsmet Demircioğlu, Abit Akhan, Nurettin Aydın, İlyas Coşkun, Selahittin Karamustafaoğlu, Fevzi Çakmak, Celal Aydın, Ali Kemal Cevahir, Ali Akyüz,

Mehmet Altuner, Ahmet Alltuner, Ömer Türk, Kemal Şener, Bekir Abdik, Fahrettin Akyazıcı, Dursun

Kaya Saka, İhsan Mercimek, Ali Cebioğlu, Hasan Hacıbektaşoğlu, Mustafa Çakıroğlu, Cengiz Şişik,

Mustafa Sarmusak.

Vakfın ikametgahı: İstanbul

 Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı, Karar Tarihi ve Nosu: Fatih 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin

12/12/1990 gün, E: 1990/7, K:1990/1162 sayılı karar

Vakfın Amacı: Yetnekli ancak , madi olanaklardan yoksun durumda olup geçici yardımlarla; her düzeyde eğitim yapan Üniversite, Akademi, Yüksekokul, Orta ve İlkokullar veya benzeri Eğitim ve

Öğretim Kurumlarındaki Öğrenimini tamamlamasın ve çevresi ile vatanına faydalı olacak kültür

ve eğitim düzeyine ulaşması mümkün bulunan öğrencilere , burs, nakit, araç, kitap, kırtasiye, giysi

ve diğer aynı yardımlarda bulunmak, bakınma ve beslenmelerine katkılı olabilmek , yurtlar, öğrenci

merkezleri labaratuarlar ve benzeri kuruluşlar ve okuller açmak, eğitim ve öğretim yapıcı ve olumlu katkıda bulunacak her türlü teşvik iştirak ve yardımları gerçekleştirmektir.

Vakfın Mal Varlığı: 200.000.000.-TL.

Vakfın Organları: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu , Genel Kurul, Denetleme Kurulu, Türk Medeni

Kanununa göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13 maddesi gereğince ilan olunur.

 

                                          OF-HAYRAT   

                KÜLTÜR EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI

 

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

   

                                                          BİRİNCİ KISIM

                           (AMAÇ, HUKUKİ DAYANAK, GÖREV, TANIMLAR)

AMAÇ

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Of-Hayrat Kültür-Eğitim ve Yardımlaşma

Vakfının amaçlarını gerçekleştirmede Yönetim Kurulu‘na  karşı sorumlu olarak

çalışacak   Vakıf    Genel   Müdürlüğünün      kuruluş     teşkilat     görev     ve   

sorumluluklarını belirlemektir.

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 2- Bu Yönetmelik Vakfın Resmi Senedinin 9.maddesinin (7) fıkrasına

Dayanılarak hazılanmıştır.

GÖREV

MADDE 3- Vakıf Genel Müdürlüğünün görevleri  şunlardır;

a) Vakfın mal ve değerlerini en iyi şekilde işletmek, korumak,

b) Vakfa bağlı müesseseleri en iyi şekilde ve gayelerine göre yaşatmak, geliştirmek,

c) Vakıf senedinde yazılı hayri, sosyal ve kültürel şart ve hizmetleri yerine getirmek,

d) Yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri ifa etmektir.

TANIMLAR

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;

“Vakıf” deyimi; Of Hayrat Kültür-Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’nı

“Mütevelli Heyeti” deyimi; Of Hayrat Kültür-Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı

Yönetim Kurulu,

“Yönetim Kurulu” deyimi; Of-Hayrat  Kültür-Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı

Denetleme kurulu’nu,

“Genel Müdür” deyimi; Of hayrat Kültür-Eğitimve Yardımlaşma Vakfı Genel

Müdürü’nü ifade eder.

 

                                              İKİNCİ KISIM

TEŞKİLAT

MADDE 5- Vakıf Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, İşletme Müdürü ve

Yönetim Kurulu’nca belirlenecek Müdürlüklerden teşekkül eder.

Müdürlerin görev ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Genel Müdür; müdür ve diğer personelin birinci derecede amiridir.

Genel Müdür ;Yönetim Kurulu’na, Müdürler ; Genel Müdüre karşı

Sorumlu olarak çalışırlar.

                                         ÜÇÜNCÜ KISIM

                                  (ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER)

ÜCRET

MADDE 6- Genel Müdür ile Müdürlerin ücretleri Yönetim Kurulu’nca,

Diğer personellerin ücretleri ilgili Genel Müdür tarafından belirlenir.

HÜKÜM BULUNMAMASI

MADDE 7- Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda Yönetim Kurulu

Kararları tatbik olunur.

DENETİM

MADDE 8- Genel Müdürlük Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu’nun

denetimine tabidir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 9- Yönetim Kurulu’nca hazırlanıp Mütevelli Heyetince kabul

olunan bu yönetmelik 01.01.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 10- Bu yönetmelik   hükümlerini Vakıf Yönetim Kurulu yürütür.

 

                                        OF-HAYRAT

              KÜLTÜR EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI

            ŞUBE TEŞKİLAT, GÖREV VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

 

                                                         BİRİNCİ KISIM

                    (AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR)

 AMAÇ

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Of-Hayrat Kültür Eğitim ve Yardımlaşma

Vakfı’nın amaçlarını gerçekleştirmede Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olarak

çalışacak şubelerin teşkilat, görev sorumluluklarını belirlemektir.

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 2- Bu Yönetmelik Vakıf Resmi Senedinin 2. maddesine dayanılarak

Hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 3- Bu yönetmelikte geçen;

“Merkez Yönetim Kurulu” deyimi; Of-Hayrat Kültür Eğitim ve Yardimlaşma

Vakfı Yönetim Kurulu’nu ifade eder.

 

                                                     İKİNCİ KISIM

                                (ŞUBELERİN KURULUŞ, TEŞKİLATI)

KURULUŞ

MADDE 4- Şube Yönetim Kurulu; Merkez Yönetim Kurulunca iki yıllığına

seçilecek bir başkan , bir başkan yardımcısı bir sekreter ve bir muhasip olmak

üzere en az en fazla yedi kişiden teşekkül eder. Şube Yönetim Kurulu başkan

ve üyelerinin görev süreleri merkez yönetim kurulunca değiştirilebilir.

TEŞKİLAT

MADDE 5-Şube Yönetim kuralları Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olarak

görev  yaparlar. Şubeler Vakıf Amaçları ile Merkez Yönetim Kurulu karaları doğrultusunda

faaliyetlerde  bulunurlar.Kendisine verilen görev ve yetki sınırları içerisindeki hususlarda

kararlarını oy cokluğu ile alırlar.Merkez Yönetim Kurulu’na öneri mahiyetindeki kararlarını oy

birliği ile alınması zaruridir.Merkaz Yönetim Kurulu kararları nihayedir.

                          PERSONEL  ÇALIŞTIRILMASI  

MADDE 7-Şubeler lüzum görülmesi durumunda Şube Yönetim Kurulu sorumluluğunda eleman

çalıştırılabilir.Bu elemanların ücreti Şube Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

 

                                      ÜÇÜNCÜ KISIM

                               (ŞUBE DAYANIŞMA KURULU)

ŞUBE DAYANIŞMA KURULU

MADDE 8-Vakfa maddi ve manevi katkılarda bulunan kişiler arasından Şube Yönetim Kurulu’nun teklifi ,Merkez Yönetim Kurulu kararı ile seçilecek kişilerden teşekkül eder.İstişari bir organ olarak

Şube çalışma ve faaliyetleri konularında şube yönetimine tavsiyelerde bulunur.Şube Yönetim Kurulu başkanı tarafından toplantıya davet edilir.

                                       DÖRDÜNCÜ KISIM

                          (MUHASEBEDE, TUTULACAK DEFTERLER, YETKİ)

MUHASEBE

MADDE 9-Şubelerin harcamaları ;her yıl kasım ayında hazırlanarak Merkez Yönetim Kurulu’nun onayından geçmiş bütçedeki ödenekler tutarında yapılır.Şube yönetimleri yıl sonu gelir-gider tabloları,

Blançoları ile faaliyrt raporlarını takip eden yılın ocak ayı içerisinde merkeze gönderirler.

TUTULACAK DEFTERLER VE KAYITLAR

MADDE 10-Şubeler;Merkezce gönderilecek noter onaylı karar , işletme ve demirbaşa defteri ile nakti,

Aynı ve gider makbuzlarını kullanırlar.Aldıkları kararları karar , yaptıkları harcamaları işletmede defterine kaydederler. Üç ayda bir  ödenek durumu ile harcamalar hakkında Merkeze ara rapor sunarlar.

YETKİ

MADDE 11-Şubeler;Onaylı bütçe ile tahsis edilen ödenekleri , bütçe prensip ve notları ile Merkez Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda harcamaya yetkilidirler.Şubelerin temsil ve ilzam yetkileri

Şube Yönetim Kurulu başkanı ile muhasip üyenin çift imzası ile yürütülür.yazışmalar sekreter tarafından yürütülür.

                               BEŞİNCİ KISIM

                         (ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER)

HÜKÜM BULUNMAMASI

MADDE 12-Bu yönetmelikte bulunamayan husularda Merkez Yönetim Kurulu kararları tatbik olunur.

DENETİM

MADDE 13-Şubeler ;Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Denetleme Kurulu’nun denetimine tabidir.

YÜRÜRÜLÜK

MADDE 14-Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bu yönetmelik 01.01.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 15-Bu yönetmelik hükümlerini Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

                 OF-HAYRAT KÜLTÜR,EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI

                                            MÜTEVELLİ HEYETİ

                                           Başkan;Prof.Dr.Ali AKYÜZ

                               Başkan Yardımcısı;Celil DEMİRCİOĞLU

                                              YÖNETİM KURULU

                                         Başkan;Prof.Dr.Ali AKYÜZ

                                 Başkan Yardımcısı;Hasan NUHOĞLU

                             Genel Muhasip;MuratHACIBEKTAŞOĞLU

                                       Genel Sekreter;İsmet TAKA  

                                            Üye;Celal YILDIRIM

                                         Üye;Kemal ÜSTÜNDAĞ 

                                             Üye;Adem ÇELİK

 

                                       DENETLEME KURULU

 

                                     Başkan;Halim KAPUCUOĞLU

                                               Üye;Ali ÖZTEL

                                         Üye;Hüseyin ATALAY                                   

 

2.BÖLÜM

 

(İKTİSADİ  İŞLETME)

                         

            OF-HARAT KÜLTÜR EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI

                           İKDİSADİ İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

İŞLETMENİN KURUCUSU

MADDE 1- Fatih Asliye  3 Hukuk mahkemesinin 12.12.1990 tarih ve

1990/7E.,  1991/1162K.   sayılı   ilamı   ile   tescil  edilen ve  Merkezi

İstanbul’da  noterliğinin bulunan Of-Hayrat  Kültür Eğitim ve Yardımlaşma

Vakfı , İstanbul 17. Noterliğinin 28.12.1989 tarih ve 71080 yevmiye nolu

Vakıf Resmi senedine dayanarak “Of-Hayrat Kültür ve Yardımlaşma

Vakfı İktisadi İşletmesi”ni kurmuştur.

Bu yönetmelikte “Of-Hayrat Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı” (VAKIF)

“Of-Hayrat Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı İktisadi İş işletmesi”

(İŞLETME) kısa adları ile anılacaktır.

KURULUŞA İLŞKİN KARAR

MADDE 2- Vakıf yetkili organı Yönetim Kurulu’nun 13.4.1992 tarih ve

sayılı karar, vakıf amaçlarını   ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan

İşletmenin hukuki dayanağını oluşturur.

                        YÖNETİM KURULU KARARI

      Karar Tarihi: 13.4.1992

      Karar Nosu: 92/

                                    KARAR

gün saat 17.00’de Vakıf merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuzca;

1. Vakıf amaçlarını  gerçekleştirmek   ve   Mütevelli   Heyetin   28.3.1992  tarihli

toplantısında  da   tavsiye   edilen   Vakfın   taşınmaza   sahip   olması   amacıyla

“Of-Hayrat     Kültür    Eğitim    ve    Yardımlaşma    Vakfı   İktisadi    İşletmesi “

adı altında 20.000.000 (Yirmi Milyon) TL. sermayeli bir işletme  kurulmasına,

bu amaçla  İşletme Yönetmeliği hazırlanmasına,

2.İşletme Yönetiminin Ali Akyüz, Murat Hacıbektaşoğlu, Hasan Nuhoğlu,

Kemal Üstündağ, İsmet Taka, Celal Yıldırım, Adem Çelik, Celil Demircioğlu,

Niyazi Musaoğlu, Hüseyin Atalay’dan oluşmasına boşalan üyenin yerine

Mütevelli Heyetçe atama yapılmasına kendi arasında bir başkan seçerek

işlemleri yürütmesine,

3.İşletme Yönetimi gerek gördüğünde  işletme yönetimini, seçeceği iki kişilik

komiteye yetki devrinde bulunabilmesine, (Komite Üyeleri İşletme Yönetimince

her zaman değiştirilebilir). Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde komitede

görev alacak bir üçüncü  kişi olarak İşletme Müdürünün atanabilmesine,(İşletme

Müdürünün tayini, azli ve ücreti İşletme Yönetimince belirlenir).

4.Komite Kararlarını İşletme Yönetiminin onayından sonra yürürlüğe koyar.

Komitenin  İşletme  kaşesi  altında  iki  imza  ile  İşletmeyi  temsil  ve ilzam

etmesine,

5.İşletmenin her türlü iktisadi ve ticari faaliyette bulunmasına,

6.İşletmenin kuruluş İşlemleri için Vakıf Başkanı Prof. Dr. Ali Akyüz İle

Muhasip Murat Hacıbektaşoğlu’nun müştereken yetkili kılınmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

VAKFIN AMAÇLARI VE FALİYETLERİ

MADDE 3- Vakfın amacı “Madde 3.Yeterli, ancak, maddi olanaklardan

Yoksun durumda olup,  geçici  yardımlarla , her  düzeyde  eğitim  yapan

Üniversite,Akademi,Yüksekokul,Orta ve İlkokullar veya benzeri eğitim ve

öğretim kurumlarındaki öğrenimini tamamlaması ve çevresi ile vatanına yararlı

olacak  kültür ve  eğitim düzeyine ulaşması mümkün bulunan öğrencilere, burs,

nakit,araç,gereç, kitap, kırtasiye ,giysi  ve diğer  aynı  yardımlarda bulunmak,

barınma ve  beslenmelerine  katkılı  olabilmek, yurtlar, öğrenci  merkezleri,

laboratuarlar  ve benzeri kuruluşlar ve okullar açmak, eğitim ve öğretimine

yapıcı  ve olumlu  katkıda bulunacak her türlü teşvik, iştirak ve yardımları

gerçekleştirmektir. Bu  faaliyetler yanında vakıf, kamu yararına çalışan

hastaneler ile sağlık ocaklarına , teşhis ve tedavi hizmetlerinde kullanılmak

koşullarla  makine, teçhizat, aletler, araç gereçler veya kısmi bedellerini hibe

eder.

Genel vakıf zelzele,yangın, sel gibi felaketlerde mağdur olanlarla, yoksul

Kimsesiz ve muhtaçlara da ilaç, tedavi masrafları dahil, nakti ve aynı

yardımlar yapabilecek.

Hukuksal Durum ve Vakfın Yapabileceği Tasarruflar

Madde 6- Vakıf yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü

yasal  faaliyette bulunmakla birlikte, amaçları doğrultusunda olmak kaydıyla

ayrıca aşağıdaki çalışmaları da yapar.

A)Yasal gereklere uyularak, yurt içi ve dışı bilim, kültür ve eğitim merkezleri 

ile iş birliği yapmak,

B) Konferans, seminer, panel, brifing, sergi ve anma günleri , geceler,

piyangolar düzenlemek,

C) Amaca uygun özel yarışmalar ve şenlikler, günler tertipleyip ödüller vermek,

D) Konusunda uzman  kişiler ve çevrelerden yararlanmak,

E) Okul, dershane, kurs, yurt, pansiyon, klinik, poliklinik ve diğer tedavi kurulışları,

misafirhane, dinlenme tesisleri, lokaller, spor tesisleri ve yerleri, huzurevleri açmak,

F) Yasal sınırlamalar nazara alınarak gayrimenkuller alıp, satmak, işletmek, idare

etmek, tesisler, işletmeler, atölyeler, fabrikalar açmak, iştirak etmek, iktisadi,

sınai, ticari kuruluşlara ortak olmak  veya kendisine ait böyle kuruluşlar edinmek,

bunlara ortak olmak.

G) Amaç doğrultusunda, şirketlerin  hisse senetlerini, intifa senetlerini,

oblikasyonlarını diğer kıymetli evrakı,  kuponlarını almak, satmak,

gelirlerini tahsil ve sarfetmek, benzer faliyetlerde bulunan vakıflarla

anlaşmalar akdetmek, intifa, sükna, mülkiyetin gayri aynı haklar kabul

ve bunları kullanmak, taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her tür

teminatları almak, banka kefaletlerini kabul etmek,

H) Vakfı geliştirmek, yaygınlaştırmak amaçlı, dergi, broşür, kitap

yayınlamak ,matbaa açmak,

İ) Olağanüstü başarılı öğrencilerden uygun bulunanlar ve yurt dışında

eğitim-öğretim, mastır ve ihtiası devletimiz içinde faydalı görülenleri,

vakıf, mütevelli heyetinin çoğunluk kararı ile ve de ihtisas, eğitim ve

öğrenim  sonrası da kesinlikle yurda dönüp hizmet sunmak garanti

ve taahütüü  alınmak şartıyla  yurt dışına göndermek,

J)Vakıf gelirlerini vakıf  amaçlarına tahsis ve sarf etmek,

K)Mal varlığındaki, iktisap edilen ancak, ekonomik değeri ve rantabilitesini

büyük ölçüde kaybetmek durumundaki kıymetleri, yasal prosedür  çerçevesinde

yetkili Asliye  Mahkemeleri’nin kararı ile satmak buradan elde edilen nakit ve

değerleri mümkün mertebe yatırıma yöneltmek, Vakıf  bu gibi tasarruflara Türk

Medeni Kanunu’nun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 9.3

sayılı kanunla yasaklanan  yönlerde ve maksatlarda kullanamaz, kurulacak

sosyal içerikli tesisler ile klinik, poliklinik ve diğer tedavi kuruluşlarında kar

amacı güdülemez.”

İŞLETMENİN ÇALIŞMA KONULARI

Madde 4- işletmenin çalışma konuları  şunlardır:

a)Vakfın amaçları arasında yer alan bilim,  kültür ve eğitim merkezleri, okul,

 dershane, yurt, pansiyon, klinik, poliklinik, misafirhane, dinlenme tesisleri

lokaller, spor tesisleri, huzur evleri inşa etmek, işletmek,

b) Her türlü sesli, görüntülü, basılı yayınlar hazırlamak, hazırlatmak, basım ve

yayınını yapmak,telif hakkı almak , sahibi bulunan telif haklarını satmak.

c- Her türlü inşaat , donatım, onarım, taahhüt işleri yapmak, proje hazırlamak,

inşaat işlerinde müşavirlik ve mühendislik etütleri yapmak,

d) inşaat ve her türlü yapım onarım işlerinde kullanılan makine, otomobil,

kamyon, gibi bilimum  nakil vasıtaları ve ekipmanları alımı ve satımı ithali,

kiraya verilmesi, kiralanması,

e) Sigorta acenteliği ve her türlü antreporculuk  yapmak,

f) Konu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat işleri,

g) Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü gayrimenkulleri ve menkulleri

ve bunlara ilişkin her türlü  aynı hakları iktisap etmek, devir ve temlik etmek,

gerekli gayri menkuller ve tesisleri satın alarak bunlar üzerinde inşaat yapmak

veya yaptırmak, bu gibi değerleri kiralamak veya kiraya vermek, üçüncü

şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde ipotek vaz ve fekki işlemlerini kabul

etmek veya yapmak yahut başkaları lehine kendi envaline rehnetmek, gerçek ve

tüzel kişiler nezdinde bu işleri takip intaç ve tabu işlerini yürütmek.

h) İşletmek bu çalışma konuları ve faaliyet alanı ile ilgili olarak pazarlamalar,

fizibilite etüdleri, yaptırım projeleri, müşavirlik, eksperlik hizmetleri yapabilir,

yaptırabilir, ithalat, ihracat, imalat, fason işleri yapabilir, yaptırabilir. Her türlü

kredi ve istikraz sözleşmeleri tanzim ve ekdedebilir. İhaleleri, müzayedelere ve

benzeri  faaliyetlere iştirak edebilir.

I)Taşınır mallar, kıymetler, haklar, hammadde, yardımcı ve müstehlik mal ve

malzemeleri satın alabilir, satabilir, imal ve inşa ettirebilir, kiralayıp, kiraya

verebilir, aracılık yapmamak şartı ile her nevi hisse senedi ve tahvil alabilir,

satabilir,

i)Her türlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir,kiralayıp kiraya

verebilir, menkullerini rehin, gayri menkullerini ipotek edebilir veya her türlü

rehin ve ipotek haklarını kendi lehine iktisap edebilir.

k) Kurulmuş ve kurulacak gerçek ve tüzel yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlara

ortak olabilir, yeni şirketler kurabilir veya bunlarla ortaklaşa işler yapabilir,

ortak taahhütlerde bulunabilir, konsorsiyumlar teşkil edebilir.

VAKFIN YÖNETİM VE TEMSİLİ

MADDE 5- Vakfın yönetim ve temsili ile vakıf yönetim kurulu yetkili olup,

görevli üyelerin adı soyadı, uyrukları ve adresleri ile vakıf adına imza yetkileri

aşağıda gösterilmiştir.

 

Vakıf  Başkanı                Prof. Dr. Ali AKYÜZ                                 T.C İncirli Cad.Kıbrıs sok. 3/1 Bakırköy

Başkan Yardımcısı          Hasan NUHOĞLU                                     T.C Fenerbahçe Cengiz Topel sok.Nuhoğlu

                                                                                                             Apt. 14/9 KADIKÖY

Sekreter                            İsmet TAKA                                               T.C Akdeniz Cad. 90/3 FATİH

 

Muhasip                           Murat HACIBEKTAŞOĞLU                     T.C Bahçelievler Eski Londra Asfaltı

                                                                                                             40/1 BAKIRKÖY

Veznedar                         Celal YILDIRIM                                         T.C  Karadeniz Cad. İmalatçı Sok. 1/9

                                                                                                              FATİH

Üye                                 Kemal ÜSTÜNDAĞ                                     T.C  Ebusuud Cad. Tan İşhanı 5/502

                                                                                                               Sirkeci/ EMİNÖNÜ

Üye                               Adem ÇELİK                                              T.C  Bahçelievler Eski Londra Asfaltı BAKIRKÖY

Vakfı imzası ile temsile vakıf yönetimi kurul Başkanı  Prof. Dr. Ali AKYÜZ ile

Muhasip Murat HACIBEKTAŞOĞLU    yetkilidirler.

İŞLETMENİN YÖNETİM VE TEMSİLİ

Madde 6- İşletme, 2. maddede yazılı karar esasları doğrultusunda işletme

yönetimi tarafından yönetilir ve temsil edilir. İşletme yönetimi gerek

gördüğünde işletmenin yönetimi  yetkisini kısmen veya tamamen

görevlendireceği iki kişilik komite veya bu komiteye dahil edilecek bir işletme

müdürüne devredebilir. İmzalar vakıf ve işletme adlarını kapsayan unvan altına

atılacaktır.

İŞLETMENİN SERMAYESİ

Madde 7- İşletmenin sermayesi vakıf kuruluşu sırasında tahsis edilen

200.000.000 (ikiyüz milyon)TL. nakittir.

İŞLETMENİN ADRESİ

Madde 8- İşletmenin merkezi İstanbul’dur. Adresi; Sofular Caddesi, No:58

Fatih-İstanbul’dur.

İŞLETMENİN MUHASEBESİ

Madde 9- vakıf bütçesinde özgülenen işletme ödeneğinde vakıf yetkili organı

yönetim kurulu ve işletme yönetimi kararları doğrultusunda ve işletmenin

varlığını sürdürmesi, işletilmesi için yapılan harcamalar  vakıf hesaplarında

işletme giderleri, elde edilen gelirler ise işletme gelirler hesabına işlenmek

üzere geçici olarak işletme hesabında tutulur. Yıl sonunda mali raporla vakfa

aktarılır.

İŞLETMENİN hesap dönemi takvim yılıdır.

İŞLETME KOMİTE MÜDÜRÜNÜN DENETİMİ

Madde 10) Komite oluşturulması veya işletme müdürü atanması durumunda

her türlü iş ve işlemi vakıf yönetim kurulu ve işletme yönetimi tarafından

denetlenir. İşletme yönetiminin kararları kesindir.

İŞLETMENİN FESHİ

Madde 11) İşletme, vakıf mütevelli heyeti veya işletme yönetimi kararıyla

feshedilir.

 HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 12) Bu yönetiminin uygulanmasında ortaya çıkacak hüküm eksikliği

kurulu ve işletme yönetimi kararları uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 13) Bu yönetmelik işletmenin  ticaret sicil nizamnamesine göre tescili

tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 14) Bu yönetmelik hükümlerini yürütmeye vakıf yetkili organı yönetim

kurulu ile işletme yönetimi müştereken yetkilidir.

              T.C

        İSTANBUL

Ticaret sicil Memurluğu                       SİCİL TASDİKNAMESİ

 

 

        Ticaret ünvanı

    OF-HAYRAT KÜLTÜR EĞİTİM VE

    YARDIMLAŞMA VAKFI   İKTİSADİ İŞLETMESİ 

 

        Sicil No.

 

     286311  233893

   Tescil Tarihi

  27.4.1992

 

İşletme Merkezinin  adresi

Şubenin tescilinde  şubenin

Adresi ile beraber, merkezin

adresi de yazılır.

 

 

Soflar Cad. No: 58/1 Fatih

   

  İşletmenin uğraştığı işler

 

Mukavelede yazılı olan işler

 

İşletmenin sahibinin hüviyeti

(Hükmi şahıslarda, hükmi şahsın

Mahiyeti)

   

 

Vakıf

 

 

İşletme temsilcileri

(Hükmi Şahıslarda tam ehliyetli olmayan hakiki şahıslarda mecburi

olarak, hallerde istek üzerini)

 

 

 

Vakıf İşletmecileri

 

 

Tasdiknamenin verildiği tarih

 

27 Nisan 1992

    OF-HAYRAT KÜLTÜR, EĞİTİM  VE YARDIMLAŞMA VAKFI

                               İKTİSADİ İŞLETME YÖNETİM KURULU

                                       Başkan; Prof. Dr. Ali AKYÜZ  

                                                     ÜYELER   

                                         Murat HACIBEKTAŞOĞLU

                                                 Hasan NUHOĞLU 

                                               Kemal ÜSTÜNDAĞ  

                                                    İsmet TAKA

                                                Celal YILDIRIM

                                                   Adem ÇELİK 

                                           Celil DEMİRCİOĞLU

                                             Niyazi MUSAOĞLU  

                                               Hüseyin ATALAY

10548 Kez Görüntülendi.