Dernek Tüzüğü

OF-HAYRAT KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

 

            1-Derneğin Adı Ve Merkezi

 

        Madde 1- Derneğin Adı: “ OF-HAYRAT KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ” dir..

            a- Derneğimizin kuruluş amacı kapsamında olan ve karar ile geleneksel hale getirilen 28 Şubat gününün, Of-Hayrat ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunu her yılın 28 Şubat günü veya uygun olan en yakın günün geleneksel Of-Hayrat gecesi olarak kutlanması için gerekli organizasyonu yapar.

            Derneğin Genel Merkezi İstanbul’dur. Şubesi vardır..

 

            Madde 2-Dernek Kültürel Sosyal, yardımlaşma ve dayanışma amacı ile kurulmuştur

 

            Madde 3-DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ

 

a-Sosyal ve Kültürel gelişme dayanışmayı temin için gerekli çalışmalarda bulunup derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,

b-Dernek yönetim kurulunun belirlediği koşullara uygun olan öğrencilere burs verir. Ve ayni, nakdi yardımda bulunur. Burs verme koşulları yönetim kurulunun yayınlanacağı iç yönetmeliklerle açıkça belirlenir ve bu yönetmeliklerdeki şartlara uyulur.

c-Örenciler için yurt ve benzeri tesisler açar. Gerektiğinde yasaların çizdiği sınırlar ve dernek yönetmeliğinin hükmüne göre sandık kurabilir.

            d-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

e-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

f-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal  kültürel, spor ve dinlenme tesisler kurmak ve bunları tefriş edip işletmek veya kiraya vermek.

g-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

            h-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, şartlı veya şartsız bağış yapmak. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve hemşerilerin sosyal amaçlı hizmet ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere adalet, sağlık, eğitim, turizm, sosyal ve kültürel vb. her türlü kamu kurum ve kuruluşları (devlet, belediye, il özel idaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vakıflar Gen.Md.,vb.) ile aynı amaçlarla kurulmuş vakıflara, dernek sahip olduğu taşınmazların mülkiyetini, kullanım hakkını, üst hakkını, taşınmaza ait her türlü hakkı; bedelli, sembolik bir bedelle yada bedelsiz olarak   şartlı veya şartsız bağış şeklinde verebilir,

ı-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

i-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

j-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

k-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak. Eğitim amaçlı anaokulu, kolej ve özel üniversite kurmak ve işletmek.

l-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

m- üyelere sosyal ve kültürel faaliyetler sunmak üzere konferanslar, geziler, geceler ve çaylar düzenler. Yöresel kültürün gelişmesine katkıda bulunur. Folklorik çalışmalar yapar. Uygun görülecek yerlere lokaller ve temsilcilikler açar. İş bu lokallerden ve temsilciliklerden yararlanma şartları yönetim kurulunun yayınlayacağı yönetmeliklerle belirlenir. Yeni üyelerin alınmasına ve fahri üye kazanılmasına çaba harcar. Üyeler arasında birliği sağlar.

n- Gazete, dergi, kitap ve benzeri gibi yayınlar çıkarır. Buna paralel olarak üyelerini bilgilendirir. Dernek içinde oluşturulacak komisyonlar ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme ve etütler yapar, dilekleri tespit eder ve uygulama yapar.

o- Yardım toplama kanunu ile ana tüzük hükümlerine uygun yardım ve bağış alır. Koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir. Amaç ve hizmet konuları için gerekli satılmaz mallar alır. Kiralar, satar ve işletebilir. Her türlü inşaat yaptırabilir ve yapabilir.

ö- Üyelerin veya yakınlarının ebedi istirihatlerini temin için gerekli yerlerden mezarlıklar ve mezarlık arazileri satın alır ve kurar. Ölüm halinde defin için gerekli yardım ve hizmeti yapar.

p- Dernek kurulmuş veya kurulacak federasyon, konfederasyon ve birliklere üye olmak veya gereğinde kurmak konusunda genel kurulca yetki verilmesi üzerine bu çalışmaları sürdürür ve gereğini yapar.   

r. Rehabilitasyon merkezi, sağlık istasyonu, diyaliz merkezi, yaşlı huzur evi ve gün hastanesi kurmak, işletmek veya kiraya vermek.

 

Madde 4-Derneğin kurucuları tüzük son sayfasında yer alacaktır.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

            Madde 5- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden herkes bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

            Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

            Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

            Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

            Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

            a-Üyelik Aidatı:

                        Her üye ayda 5 TL, Yılda 60 TL aidat öder. Aidat borcu derneğin bütçe yılı başında tahakkuk ettirilir ve aynı bütçe yılı içinde ödenir. Derneğin yeni giren üyesi o bütçe yılına ait bir yıllık aidatın tümünü ödemekle yükümlüdür. Üye aidatları yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda her olağan genel kurul toplantılarında gündeme konularak genel kurulun onayına sunulur ve bir sonraki döneme ait aidat miktarı ve ödeme şekli belirlenir.

            Madde 6- Üyelik

                                       Derneğin 3 tür üyesi vardır.

Asil Üyelik: Fiili ehliyetine sahip bulunan derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden Of-Hayrat nüfusuna kayıtlı ve herhangi bir sebeple Of-Hayrat nüfusundan kütük kayıtlarını aldıranlar bile üyelik hakkına sahiptirler.

Fahri Üyelik: Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunmuş olan şahıslara yönetim kurulunun alacağı karar üzerine verilir. Fahri üyelerin iyi hal sahibi olmaları gerekir. Fahri üyelerin oy hakkı ve aidat ödeme yükümlülükleri yoktur. Ancak söz hakları vardır.

Tabi Üyelik: Kural olarak Of-Hayrat’lılar veya herhangi bir sebeple Of-Hayrat nüfusundan kütük kayıtlarını aldıranlar bile Tabi üyesidirler.

           

            Üyelikten Çıkma

            Madde 7- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

            Üyelikten Çıkarılma

            Madde 8-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

            a-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

            b-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

            c-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 2 yıl içinde ödememek,

            d-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

e-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Ek 1: Aidat ödeme taahhüdünün yerine getirilmesi:

                     En az 2 yıllık birikmiş aidat borcunu yasa hükümlerine uygun olarak tebliğ edilecek yazılı bildirime rağmen 2 ay için ödemeyen üyenin üyelik kaydı yönetim kurulu kararı ile kütükten silinir. Şöyle ki yapılacak yazılı bildirimde birikmiş aidat borcunun 2 aylık süre içinde ödenmemesi halinde üyelik kaydının silineceğinin belirtilmiş olması şarttır.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

            Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

           

            Dernek Organları

            Madde 9-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

            a-Genel kurul,

            b-Yönetim Kurulu,

            c-Denetim Kurulu,

            d-Disiplin Kurulu,

            e- Danışma kurulu

           

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı Ve Toplantı Usulü

Madde 10-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

            Olağan genel kurul, 3 yılda bir Aralıkayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul;

a-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

b-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Üst üste iki dönem başkanlık yapan kişi üçüncü dönem aday olmayacaktır

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz. Şube genel kurul toplantıları şubelerin kurulduğu yerde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Toplantı yeter sayısının hesaplanmasında şubelerin göndereceği delegelerde göz önüne alınır.

Toplantı Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza ederek aidatlarını öder ve toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere başkan, başkan vekili ve iki katip seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 11-Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 12- Toplantıda Görüşülecek Konular

                                    Genel kurul toplantısında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan hazırun üyelerinin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur ( birinci toplantı nisaplı,ikinci toplantı nisapsız) ve uygulanır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 13-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

            a-Dernek organlarının seçilmesi,

            b-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

            c-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

            d-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

         e-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması yada kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflara şartlı veya şartsız bağışlanması, Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve hemşerilerin sosyal amaçlı hizmet ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere adalet, sağlık, eğitim, turizm, sosyal ve kültürel vb. her türlü kamu kurum ve kuruluşları (devlet, belediye, il özel idaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vakıflar Gen.Md.,vb.) ile aynı amaçlarla kurulmuş vakıflara, dernek sahip olduğu taşınmazların mülkiyetini, kullanım hakkını, üst hakkını, taşınmaza ait her türlü hakkı; bedelli, sembolik bir bedelle yada bedelsiz olarak şartlı veya şartsız bağış hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            f-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

            g-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

            h-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            ı-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

            i-Derneğin vakıf kurması,

            j-Derneğin fesih edilmesi,

            k-Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması,

l-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

m-Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı, hareket eden aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezai yaptırımları uygulamak.

n- Yönetim devresi faaliyet ve muhasebe raporlarının hazırlayıp genel kurula sunmak, dernek kanunun öngördüğü defterleri tutmak, dernek amaçları ile bağdaşan durumlarda gerekli gördüğü takdirde maddi ve manevi yardımlar yapmak. Of-Hayrat nüfusuna kayıtlı olup hasta ve sakat mali güçsüzlükler nedeniyle tedavisini yaptıramayanlar hakkında gerekli araştırmaları yapıp onların tedavileri ile ilgilenmek.

o- Genel kurulun bağlayıcı kararlarının gereğini öncelikle yapmak.

 ö- Taşınır malların alım ve satımlarını yapmak kiraya vermek, dernek mallarını korumak, yönetmek, kiralamak kısaca amaçları gerçekleştirici sonuçlara ulaştıracak en iyi şekilde idare etmek. Gerekli personeli istihdam etmek, hizmet sözleşmeleri yapmak ve gerektiğinde işlerine son vermek. Amaçları gerçekleştirebilmek için taşınır veya taşınmaz malları kiralamak. Üyelerin taleplerini en geç 30 gün içinde karara bağlayıp üye sahiplerine bildirmek. Avans verilmesi hususunda kişi ve miktar belirterek başkanın onay şartı ile karar vermek.

p- Denetleme kurulu raporlarını karara bağlamak.

r- Dernek hizmet birimleri lokal ve eklerinden yaralanmanın koşullarını ve kurallarını yasaların ön gördüğü tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

s- İktisadi İşletme ve Yardımlaşma sandığı kurulmasına karar vermek. Şube açmak.

ş- Bu tüzüğün ve yasaların yapılmasını öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek ve uygulattırmak. Aidatını ödemeyen üyeler hakkında yasal yollara başvurmak.

t- Tüzüğün öngördüğü durumlarda veya gerekli görülen hizmetlerin yürütülmesi için yönetmelikleri yaparak ve bu yönetmeliklerde uyulması gereken kuralları ve kurallara uyulmaması halinde müeyyidesinin açıkça belirterek yönetim kurulunu yetkili kılmak ve uygulattırmak.

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

            Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Madde 14-Yönetim kurulu onbeş asıl ve onbeş yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.

            Yönetim kurulu genel kurulu takip eden altı gün içinde yapacağı toplantıda asil üyeler arasından bir genel başkan ,dört genel başkan yardımcısı,bir genel sekreter , bir sayman seçer ve üyeleri belirler. Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yönetmenler seçmek sureti ile görev bölümü yapılır. Yönetim kurulu hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla oluşturacağı komisyonların başkanlarını kendi içinden komisyon üyelerini de dernek üyelerinden seçer.

            Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu 2 oy sayılır.Yönetim kurulu en az sekiz üye ile toplanır.

            Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

            Yönetim Kurulu Toplantıları

            Yönetim kurulu dernek başkanının veya genel sekreterin çağrısı ile saptayacağı bir günde en az ayda bir defa toplanır. Özürsüz ve izinsiz birbirini izleyen üç toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır. Bu durumdaki boşalmalar halinde tüzük kuralı uygulanarak yedek üyelerden en fazla oy alan yazılı olarak göreve çağrılır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde komisyon üyelerini toplantıya katabilir ancak oy hakları yoktur sadece fikir beyan edebilirler.

            Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

            a-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

            b-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

            c-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

d-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflara şartlı veya şartsız bağış yapmak.

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve hemşerilerin sosyal amaçlı hizmet ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere adalet, sağlık, eğitim, turizm, sosyal ve kültürel vb. her türlü kamu kurum ve kuruluşları (devlet, belediye, il özel idaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vakıflar Gen.Müd.,vb.) ile aynı amaçlarla kurulmuş vakıflara, dernek sahip olduğu taşınmazların mülkiyetini, kullanım hakkını, üst hakkını, taşınmaza ait her türlü hakkı; bedelli, sembolik bir bedelle yada bedelsiz olarak şartlı veya şartsız bağış şeklinde verebilir,

 

            e-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

            f-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

            g-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak

            h-Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

            ı-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

i-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

j-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

Ek 1 : Genel Başkanın Görev ve yetkileri

Derneği özel ve tüzel kişilikler nezdinde temsil etmek

Yönetim kurulu toplantılarında başkanlık etmek ve yönetmek

Yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak

Masrafların yönetim kurulu kararı gereğince yapılıp yapılmadığını denetlemek

Başkan mali konularda muhasip üye ile birlikte idari ve hukuki konularda ise genel sekreter ile birlikte imza yetkisine haizdir.

Ek 2 : Genel Başkan Yardımcılarının Görev ve yetkileri

Başkanın izninin olması veya ayrılması halinde görevlerini yapmak yetkilerini kullanmak

genel başkanın teklifini ve yönetim kurulu kararı ile genel başkanın görev ve yetkilerinden belirtilerek devredilen görevleri yapmak,yetkileri kullanmaktır.

            Ek 3 : Genel Sekreterin Görev ve yetkileri

Derneğe üye kayıtlarının yapılamasını sağlar

Her türlü yazışma ve haberleşmeyi ,idari yönden yürütmeyi sağlar

Kanuni defterlerin muntazam tutulmasından sorumludur.

Ek 4 : Muhasipin Görev ve yetkileri

Ödemelrin geçerli sarf evrakı karşılığında hak sahiplerine  yapılmasını sağlamak

Başkanla birlikte mali yazışmalara, makbuz ve banka çeklerine imza yetkisine haiz olmak

Dernek gelir ve gider hesaplarının,yasaların öngördüğü şekilde tutulmasını temin etmek,makbuz ve mali evraklar ve defterlerin muhafazasından sorumlu olmak

Avansların kapatılmasını sağlamak

Aylık hesapların rapor haline getirilerek takip eden ayın içinde yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısına sunulmasını temin etmek

Tahmini bütçe,yıllık bütçe,kat i hesap bilançosunun yapılmasını temin etmektir.

            Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Madde 15-Denetim kurulu  üç asıl üç yedek  üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.

            Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir

            Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

           

 

            Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Madde 16- Disiplin kurulu 5 asil beş yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu seçilişini takip eden 7 gün içerisinde toplanarak içinden bir başkan ve başkan vekili seçer.

            Disiplin kurulu yönetim kurulunun başvurusu halinde, başvuruyu takip eden 5 gün içerisinde en az 3 kişi ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Alınmış olan kararları da en geç 5 gün içerisinde yönetim kuruluna (Dernek başkanı ve Sekretere) yazılı olarak sunar.

            Disiplin kurulu ilgililerinin yazılı ve gerektiğinde sözlü savunmalarını alır. Disiplin kurulunca yapılan çağrıya uymayan veya cevap vermeyen ilgili savunma yapmaktan kaçınmış sayılır. Disiplin kurulunun usulü ve mevzuata uygun olarak almış olduğu kararlar yönetim kurulunca uygulanır ve gereği yapılır.

            Disiplin kurulu aşağıda yazılı cezaları verir:

Sözlü uyarı

Yazılı uyarma

Süreli çıkartma

Kesin çıkartma

Zararı giderme

Derneğin üyelerine sağlamakta olduğu veya sağlayacağı yararlardan yasaklama

Yukarıdaki cezalar iç yönetmeliklere,talimatlara,dernekler kanununa ve yasalara aykırılık halinde uygulanır.

Danışma Kurulunun kurulması görev ve yetkileri

Madde 17- Genel kurulunca seçilen 15 üyeden kurulur. Fahri ve tabii üyeler danışma kuruluna seçilebilir. Yönetim kurulunun çağrısı ve isteği üzerine istişare ve mahiyette karar verir. Yönetim kurulu danışma kurlunun vermiş olduğu yazılı istişari karaları gelen evrak defterine sıra numarası vererek kaydedilmesini ve gelen evrak dosyasında saklanmasını temin eder. Yönetim kurulu danışma kurulunun mütaalasını yazılı olarak münferiden isteyebilir. Bu durumda danışma kurulunun toplanması gerekmez.

            Derneğin Gelir Kaynakları

            Madde 18-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

            a-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 5 YTL, yıllık olarak ta 60 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Ve madde 5 belirtilen üye aidatı kuralları uygulanır.

            b-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

c-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

f-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

g-Diğer gelirler, şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerini % 50 si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.     

            Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

            Madde 19-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2007 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

            Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 20-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 21-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü         

Madde 22-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

            Genel kurul sonuç bildirimine;

a-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

 

 

Değişikliklerin bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişik te tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

Derneğin İç Denetimi

            Madde 23-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri         

Madde 24-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

           

 

            Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

            Madde 25-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

            Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

            Madde 26-Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Şubenin feshi durumunda mal varlığı genel merkeze devredilir.

 

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında tasfiye halinde “OF-HAYRAT Derneği ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, kardeş kuruluşumuz olan OF-HAYRAT KÜLTÜR EĞİTİM ve YARDIMLAŞMA VAKFI tüzel kişiliğine devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

 

Temsilcilik Açma

Madde 27-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 28- Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

            Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ekim ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen bağlı bulundukları şubesinde aidat borcu olmayan ve şube yönetim kurulunca tespit edilen  kişiler genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

 

ŞUBELERİN OLUŞUMU

   DERNEK ŞUBELERİ

   Madde 29 -Genel merkez , Genel Kurul kararıyla, gerekli görülen yerlerde şube açabilir.Bu kurulca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazı ile başvurulur.Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı ay ikamet etmesi gerekmektedir.Bu yazıda kurucuların adı , soyadı , baba adı , doğum yeri ve tarihi , mesleği , uyruğu ile şube merkezinin adresinin bildirilmesi ve yazılı dernek Dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi şarttır.

 

 

 Madde 30-ŞUBE ORGANLARI

      Şube organları aşağıdakilerden oluşur.

a) Şube Genel Kurul

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetleme Kurulu

d) Şube Disiplin Kurulu

e) Şube Danışma kurulu

 

 

 

 

 

 

Madde 31-ŞUBE GENEL KURULUNUN TEŞKİLİ

Şube Genel Kurulu , şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube genel kurulunun toplantıları, Genel merkez olağan genel kurulu toplantısından en az 60 gün önce yapılmak zorundadır. Şube genel kurulu toplantıları şubenin bulunduğu ilde ve ilanda belirtilen yer , gün ve saatte yapılır. Genel kurul , Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin katılmasıyla yapılır.Şube Genel kurul toplantısına ait ilan , gazete ,yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle yapılabileceği gibi  mahalli imkan araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir. Genel Kurul yeter sayısı , Genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla yapılır.ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz , ancak toplantıya katılan üye sayısı şube Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak , toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri talebi üzerine görüşülmesi istenen konu gündeme alınabilir. Genel kurul şube yönetim kurulunun veya üyelerin beşte birinin yazılı başvurusu ile olağanüstü toplantıya çağrılır.

Ek 1: Şube genel kurulu 3 yılda bir Ekim ayı içerisinde yapılır.

Ek 2: Genel merkezin yönetim kurulu asil üyeleri , denetleme ve disiplin kurulu başkanları şube genel kurulunda oy kullanma hakkına sahiptirler ve şube genel kurul delegesidirler.

 

Madde 32-ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

            Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

Şube organlarının seçimi

Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi , Yönetim kurulunun ibra edilmesi

Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi                

Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlemlerinin yerine getirilmesi.

Şubenin feshine karar vermek,

 

 

 

 

 

Madde 33-ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

            Şube yönetim kurulu , Şube Genel Kurulunca üyeler arasından onbeş asıl onbeş yedek üye olarak seçilir.Yönetim Kuruluna seçilen üyeler , daha sonra kendi aralarında görev bölümü yaparlar. Şube başkanı , Şube genel kurulu tarafından ayrıca tek dereceli olarak seçilir.

Genel kurul dernek tüzüğünün öngördüğü şartları taşıyan ve şubede kayıtlı bulunan asıl üyelerden kurulur.

Yönetim kurulu onbeş asıl ve  onbeş yedek üyeden ibarettir.

Denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden az olamaz

Disiplin kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden az olamaz

Danışma kurulu şube genel kurulunun gerekli görmesi halinde 25 üyeden kurulur. Şube genel kurulları bu sayıları arttırabilirler.   

 

 

Madde 34-ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

      Şube yönetim kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir.

a-) Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenlemek , Genel Kuruldan en az onbeş gün önce üyelerine bildirmek.

b-) Şubeyi temsil etmek , görevle ilgili üyelere yetki vermek.

c-) Organlara seçilenleri idare ve genel merkeze bildirmek.

d-) Şubenin bütçe taslağını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.

e-) Şube Gelirlerinden , Genel merkeze ayrılan miktarı genel merkeze göndermek.

f-)Yöresel özellikler dikkate alınarak uygun çalışma programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

g-) Şubeye gelen genel merkez temsilcilerine bilgi vermek.

h-) Tüzük ve Yönetmelik hükümlerinin yüklediği diğer işleri yapmak.

ı-) Genel merkez ve Şube Yönetim kurullarının üçer aylık aralarla yapacakları toplantılara 

      faaliyet ve mali raporlarını yazılı olarak sunmak.

i-) Üye aidatlarını belirlemek,üye aidatlarını zamanında ödemeyenler hakkında gerekli yaptırımları uygulamak,

j_) Şube yönetim kurulunun yapacağı sosyal, kültürel ve gelir getirici balo,gece,piyango,tiyatro,konser ve kültür amaçlı eğlence düzenlemeleriyle ilgili genel merkez yönetim kurulundan yetki almak

k-) Şubeler tespit etmiş oldukları yatırım programını ve ihtiyaç fazlası olarak genel kurullarında devreden nakit mevcutlarının yarısını genel merkeze gönderirler. Ancak genel merkez yönetim kurulu gönderilen bu meblağı iade edebileceği gibi borç olarak belli bir süre tutabilir. Şubeler arası borçlanma merkez yönetim kurulunun izni ve garantisi ile yapılır.

 

Ek 1 : Şube Başkanının görevleri

a-) Şubeyi özel ve Tüzel Kişilere karşı temsil etmek.

b-) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.

c-) Şube adına yapılan yazışmaları imzalamak ve onaylamak.

 

Ek 2 :Başkan Yardımcılarının görevleri

Başkanın olmadığı hallerde onun görevlerini yapmak.

 

 

Ek 3:Sekreterin Görevleri

a) Her türlü yazışmaları düzenli bir şekilde yapmak.

b-) Gelen ve Giden evrakları ilgili deftere işlemek.

c-) Şube Yönetim Kurulunun verdiği diğer işleri yapmak.

 

Ek 4: Mali sekreterin Görevleri

a-) Şubenin her türlü hesap işlerini yürütmek.

b-) Muhasebe (Gelir-Gider) defterini tutmak.

c-) Başkanla veya Yönetim kurulunun belirleyeceği bir üye ile birlikte bankadan para çekmek.

 

Şubenin Gelir Kaynakları

Madde 35-Şubenin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

            a-Üye Aidatı: Üyelerden aylık ödentisi olarak  5-YTL, yıllık olarak ta 60-YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye dernek genel merkezi genel kurulu  yetkilidir. 

            b-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

c- Şube tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d- Şubenin mal varlığından elde edilen gelirler,

e-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

f- Şubenin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

g-Diğer gelirler.       

 

            Şubeye Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 36 - Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden bundan sonraki yapılacak üye kayıtlarında OF-HAYRAT   nüfusuna kayıtlı veya OF-HAYRAT nüfusuna kayıtlı olup ta herhangi bir nedenle nüfus kaydını başka yerlere nakledenler bu dernek şubesine üye olma hakkına sahiptir.

            Dernek şube başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ancak şube üye kabulünde dernek genel merkezinin onayı şarttır.      Dernek şube üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

            Şube Üyeliğinden Çıkma

            Madde 37 - Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi şube yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

            Şube Üyeliğinden Çıkarılma

            Madde 38 -Dernek şube üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

            1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

            2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

            3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

            4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı anayasal suç işlemek.

 Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek şube üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek şube genel kuruluna itiraz hakları vardır. Şube Genel kurulu, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir ancak dernek genel merkezinin onayı şarttır.

            Dernek şube üyeliğinden  çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Bildirim Yükümlülüğü         

Madde 39-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Şube Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

            Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

Eklenir.

 

 

 

Madde 40-.ŞUBE DENETLEME KURULU TEŞKİLİ

Şube Denetleme kurulu 3 asıl ve 3 Yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca üyeler arasından gizli oyla seçilir.

 

Madde 41-ŞUBE DENETLEME KURULU GÖREVLERİ

Şube Denetleme kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir: Şubenin çalışmalarının Tüzük , Genel Kurulu ve  Yönetim kurulu kararlarına uygun olup olmadığını inceler , yaptığı denetleme sonucunu , Yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Genel merkez Denetim kurulu ihtiyaç duyduğu her zaman şubeleri denetleme yetkisine sahiptir.

Şubenin  İç Denetimi

Madde 42- Şubede genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel merkez denetleme kurulu uygun gördüğü her zaman şubenin iç denetimini yapar.

Madde 43.ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Şube disiplin kurulu 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Şube Genel Kurulun da üyeler tarafından gizli oyla seçilir.

Şube disiplin kurulu aşağıdaki görevlerden sorumludur

a) Üyelik vasıflarından herhangi birini kaybeden veya Dernek amaçlarına ve Tüzüğüne aykırı harekette bulunan , üyeler hakkında fiillerinin içeriği ve önemine göre uyarma , kınama veya dernekten çıkarma cezası vermek hususunda yönetim kuruluna tavsiyede bulunmak.

b-) Yönetim Kurulunun belgelere dayalı disiplin kovuşturma isteği hakkında tahkikata üye , taahhütlü mektupla davet edilir ve gelenin savunması alındıktan sonra , gelmeyenlerinde gıyaplarında evrak incelenerek gerekli kararı vermek.

 

Şubenin  Borçlanma Usulleri          

Madde 44-Dernek şubesi amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde şube yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin şubesinin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve dernek şubesini   ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Şube herhangi bir borçlanmayı genel merkez onayını alarak yapabilir.

Şube Taşınmazlarının  bildirilmesi

Şubenin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Şube tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Beyanname Verilmesi

Madde 45-, Şubenin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” şube yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde şube yönetim kurulu başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

 

 

 

 

Madde 46-ŞUBE DEFTERİ TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Defter Tutma esasları ;

Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirinin 2006 Yılı için 1000  YTL yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.Yukarıda belirtilen hadde bakılmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda , bu işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt usulü

Derneğin defter ve kayıtları dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.

İşletme hesabında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1-) Karar Defteri : Yönetim Kurulu Kararları , tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-) Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri , derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-) Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar , tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-) Demirbaş defteri :  Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-) İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları , bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.   

     b)   Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1-) (a) bendinin 1,2,3 ve 6 nolu bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-) Yevmiye Defteri , Büyük Defter ve envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin tasdiki

Dernekte , Tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.Ancak Bilanço esasına göre yapılan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin , kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda , her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre defter tutulması durumunda yıl sonlarında ( 31 aralık ) 

( Dernekler Yönetmeliği EK-16 da belirtilen )  İşletme Hesabı Tablosu düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise yıl sonlarında (31 aralık ) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

 

 

Madde 47- ŞUBE MAL VARLIĞININ STATÜSÜ VE ŞUBELERİN GENEL MERKEZE MALİ SORUMLULUĞU

Şubelerin mal para ve diğer borçları Genel Merkezin malı ve borcu sayılır. Şubelerin feshi halinde tüm maddi ve manevi malvarlıkları ( Tüm Menkul ve Gayrimenkuller )  Genel Merkeze kalır. Şubeler her ay topladıkları üye aidat miktarının % 50 sini o ay ı takip eden ayın başında , Genel Merkeze göndermekle yükümlüdürler. Bağış karşılığı satılan yayınların % 70 ini yayını talep ettiklerinde peşin olarak öderler. Ayrıca şubelerde o yıl içinde açılan sürekli eğitim kursları ve çalışma grupları karşılığı  topladıkları bağışların , elde ettikleri proje gelirlerinin ve şubelere üçüncü kişilerce yapılan bağışların % 50 sini Genel Merkeze Göndermekle yükümlüdürler.

 

 

Madde 48- ŞUBE YÖNETİMİNİN GÖREVDEN ALINMASI

Şube başkan ve Yönetim kurulu dernek genel merkezi tarafından görevini suistimal etmesi durumunda görevden alma yetkisine sahiptir.Bu halde şube genel kurulu 60 gün içerisinde yeniden olağanüstü kongreye gider. Bu süre içerisinde şube yönetimini Genel merkezin atayacağı şube üyelerinden isimler temsil eder.

 

Madde 49-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 50-İş bu tüzük 50 (elli)  maddeden ibarettir.

 

DERNEĞİN KURUCULARI

 

SIRA

ADI

SOYADI

DOĞUM TARİHİ

 

Mustafa

HACIOSMANOĞLU

OF-1934

 

İlyas

TÜRKKAN

OF-1927

 

Yaşar

HACIOSMANOĞLU

OF-1927

 

Hasan

NUHOĞLU

OF-1930

 

Mehmet Hanefi

AKOSMAN

OF-1931

 

Ömer

BİLİCİ

OF-1926

 

Cemal

ULUSOY

OF-1933

 

Celal

EYÜPOĞLU

OF-1937

 

Veysel

YAZICI

OF-1933

 

Hüseyin

AKOSMAN

OF-1937

 

İlyas

YAZICI

OF-1928

 

Muhammet Ali

UZUNAL

OF-1935

 

Cemil

ÖZTÜRK

OF-1937

 

Eyüp

GÖZAYDIN

OF-1937

 

Muhammet

MAHMUTOĞLU

OF-1927

 

Ali

ÇELEBİ

OF-1930

 

Ali

ÖZTÜRK

OF-1934

 

Hasan

ELLİDOKUZOĞLU

OF-1941

 

Ahmet

DEDEOĞLU

OF-1932

 

Hüsnü

ELLİDOKUZOĞLU

OF-1928

 

İhsan

İBRAHİMOĞLU

OF-1928

 

Ömer

ABDİK

OF-1928

 

Necati

DENİZ

OF-1932

 

A.Hamdi

UZUNAL

OF-1928

 

Hüseyin

PARLAK

OF-1928

 

Hikmet

ORAL

OF-1931

 

İhsan

ÖZTÜRK

OF-1929

 

Niyazi

HACIOSMANOĞLU

OF-1937

 

Ali

ŞİŞİK

OF-1941

 

Hüseyin

ELLİDOKUZOĞLU

OF-1930

 

Ali

YILMAZ

OF-1930

 

Yusuf

GÜRKAN

OF-1932

 

Mehmet

DEMİROĞLU

OF-1941

 

Reşat

ELLİDOKUĞLU

OF-1930

 

Remzi

YILMAZ

OF-1935

 

Osman

BAKİ

OF-1918

 

Hüseyin

GÖZAYDIN

OF-1942

 

Dr.Necati

KADIOĞLU

OF-1925

 

Raif

KAPICIOĞLU

OF-1931

 

Ali

ÇAKIROĞLU

OF-1927

 

Ali Yılmaz

KARAALİOĞLU

OF-1929

 

Sadullah

CEVAHİR

OF-1930

 

Hüseyin

ELLİDOKUZOĞLU

OF-1937

 

Murat

HACIBEKTAŞOĞLU

OF-1928

 

Memduh

ALTAY

OF-1931

 

Abdullah

ERAY

OF-1925

 

Mithat

İBRAHİMOĞLU

OF-1930

 

Osman

SARAL

OF-1930

 

Nihat

ABDİK

OF-1931

 

Hüseyin

KADIOĞLU

OF-1923

 

Fikri

SARAL

OF-1929

 

Mehmet

GURBETOĞLU

OF-1941

 

Süleyman

ÇALIŞKAN

OF-1940

 

S.Nuri

ALBAYRAK

OF-1927

 

Hasan

ALBAYRAK

OF-1927

 

Hüseyin

TAŞKIRAN

OF-1931

 

Mehmet

ÖZER

OF-1929

 

Davut

ELLİDOKUZOĞLU

OF-1928

 

Azem

GÜRKAN

OF-1924

 

Mehmet

BİLİCİ

OF-1929

 

Selahattin

AK

OF-1933

 

Mehmet

HACIOSMANOĞLU

OF-1944

 

Mehmet Nuri

AYHAN

OF-1934

 

Hikmet

NUHOĞLU

OF-1932

 

Namık

NUHOĞLU

OF-1936

 

Hamza

ÖZÇELİK

OF-1936

 

Ferşat

ÇELEBİ

OF-1932

 

Niyazi

ÖZTÜRK

OF-1933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15541 Kez Görüntülendi.